Språkval
Path: Startsidan » Barn och utbildning » Gymnasiet » Inackorderingstillägg och resor

Inackorderingstillägg och resor

Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Har du rätt till inackorderingsbidrag?

  • Tillägget utbetalas endast till heltidsstuderande.
  • Eleven ska vara folkbokförd i Aneby kommun. Studieberättigade elever i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och påbyggnadsutbildning har rätt till ersättning till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år om vissa förutsättningar är uppfyllda.
  • Inackorderingstillägg genom kommunens försorg utgår inte till elever vid folkhögskolor, fristående skolor, riksinternatskolor eller till elever som studerar utomlands (kan sökas hos centrala studiestödsnämnden, CSN).
  • Avståndet hemmet - skolorten ska vara minst 50 km. Även sträckor där du färdas på annat sätt än med allmänna kommunikationsmedel ska naturligtvis inräknas. Inackorderingstillägg kan även beviljas om dina resor till och från skolan medför att du måste vara hemifrån mer än 11 timmar per dag. Har du mer än 5 km från bostad till närmaste hållplats kan bidraget också beviljas. Vid studier i Eksjö, Nässjö, Tranås och Jönköping utgår inackorderingstillägg normalt inte. Då gäller avstånd till närmaste hållplats eller tidskravsregeln 11 timmar.
  • Tidskravet liksom avståndskravet måste vara uppfyllt minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod. Tillägget beviljas för ett läsår i taget. Inackorderingstillägg kan även beviljas under praktiktid om arbetstiden är förlagd så att du inte kan ta dig till eller från praktiken med allmänna kommunikationsmedel. Betalas ut efter praktiktidens slut (bifoga schema).

Ersättningsnivå

Bidragsberättigad elev är enligt statlig förordning berättigad till ett månadsbelopp på minst 1/30 av basbeloppet.

För läsåret 2012/2013 gäller nedan angivna månadsbelopp

Avstånd

Del av basbelopp (42 400 kronor)

Kronor/månad

0-150 km

1/30

1 413 kronor

>150 km

1,25/30

1 767 kronor

Antal månadsbelopp

Inackorderingstillägg utgår normalt med nio månadsbelopp, fyra för höstterminen och fem för vårterminen. Den kortaste period som bidraget ges för är två veckor.

Utbetalning, betalningsmottagare

Bidraget betalas ut till förälder/förmyndare för omyndig elev, om inte annat angetts på blanketten som skickas till hemmet så snart inackorderingstillägg beviljats. Där meddelar du också vilken bank och vilket kontonummer bidraget ska sättas in på. Första utbetalningstillfället för höstterminen är sista bankdagen i september. Utbetalning av inackorderingstillägg sker månadsvis i efterskott, i regel sista bankdagen i månaden.

Återbetalningsskyldighet

Vid studieavbrott eller någon annan förändring efter beslut om inackorderingsbidrag, är du skyldig att anmäla detta. Om du fått inackorderingstillägg på felaktiga grunder blir du/betalningsmottagaren återbetalningsskyldig. Om du får inackorderingstillägg kan du inte samtidigt få bidrag till resor.

Ansöker gör du genom att fylla i blanketten i blankettlagret för Barn och utbildning. Handläggare för inackorderingsbidrag och bidrag för resor är Iréne Löfgren

Last controlled: 2013-01-09.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]