Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Miljöskydd » Avfallshantering » Avfallsföreskrifter och undantag
Huvudmeny

Avfallsföreskrifter och undantag

Det finns undantag som gör att det går att söka dispens från renhållningsordningens regler. Ansökan ska ske skriftligt. För handläggning av ansökan tar Tillsynsnämnden ut en avgift enligt gällande taxa. Mer information om hur hushåll bör hantera sitt avfall och farliga avfall finns hos Amaq eller hos Miljöenheten. Det finns också mer information på sopor.nu eller på Avfall Sveriges webbplats.

Du kan söka dispens för följande punkter:
Klicka på de olika undantagen för att läsa mer. 

Eget omhändertagande av hushållsavfall

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva avser att omhänderta viss typ av hushållsavfall ska ansöka om undantag för detta hos tillsynsnämnden. Förutsättningen för eget omhändertagande är att det sker på den egna fastigheten och att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Eget omhändertagande av hushållsavfall som utgörs av farligt avfall eller som omfattas av producentansvar kan inte medges.

Gemensam behållare/uppsamlingsplats

Två eller tre fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare vars tomter ligger i nära anslutning kan efter skriftlig begäran till Aneby Miljö & Vatten AB dela gemensamt sopkärl. Ingen handläggningsavgift tas ut.

Anmälan om kompostering av matavfall

Egen kompostering av matavfall får ske efter anmälan till tillsynsnämnden. Skadedjurssäker behållare ska användas. Ingen handläggningsavgift tas ut.

Egen kompostering av slam från enskilda avloppsanläggningar och latrin

Egen kompostering av slam från enskilda avloppsanläggningar och latrin kan medges efter ansökan till tillsynsnämnden. Nederbördsskyddad och skadedjurssäker behållare ska användas. Anläggningen ska i övrigt utföras så att vätska inte tränger ned i marken eller avrinner därifrån. Annat eget omhändertagande av slam från slam-avskiljare och latrin än kompostering kan medges efter ansökan till tillsynsnämnden. Förutsättning för annat eget omhändertagande är att slamavskiljaren finns på egen eller närboendes fastighet och att slammet sprids och myllas ned på brukad åkermark i enlighet med Statens naturvårdsverks föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (SNFS 1994:2). Eget omhändertagande av slam och latrin innebär automatiskt befrielse från slamtömning/latrinhämtning.

Längre tömningsintervall än en gång per år för slam

Längre tömningsintervall än en gång per år för slam kan medges fastighets-innehavare eller nyttjanderättshavare efter ansökan till tillsynsnämnden.

Uppehåll i hämtning av kärlavfall och slam

Uppehåll i hämtning av kärlavfall och slam kan medges enligt följande punkter:
a) Uppehåll i hämtning av kärlavfall kan medges fastighetsinnehavare eller nyttjande-rättshavare efter ansökan till tillsynsnämnden. Förutsättning för att uppehåll ska beviljas är att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren intygar att fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst 6 månader. För fritidsbostad med sommar- eller säsongsabonnemang gäller att bostaden inte får användas under hela hämtningsperioden.
b) Uppehåll i hämtning av slam från enskilt avlopp kan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare efter ansökan till tillsynsnämnden. Förutsättning för att uppehåll ska beviljas är att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren intygar att fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst 12 månader.
Hämtningsintervall och renhållningsavgift återgår automatiskt till ordinarie renhållnings-abonnemang när perioden med uppehåll i hämtning är slut. Reduktion av renhållnings-avgiften regleras i kommunens föreskrifter om renhållningsavgift. Ansökan från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som rör både punkt a och b ska om möjligt handläggas i ett och samma ärende. Normalt beviljas uppehåll i hämtning för högst tre år.

Befrielse från hämtning av kärlavfall, latrinhämtning och slamtömning för bebyggd fastighet som är obebodd

Bebyggd fastighet som är obebodd kan efter ansökan till tillsynsnämnden befrias från hämtning av kärlavfall samt i förekommande fall även latrinhämtning och slam-tömning. Reduktion av renhållningsavgiften regleras i kommunens föreskrifter om renhållningsavgift.

Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till tillsynsnämnden befrias från skyldigheten att lämna hushållsavfall till renhållaren. Förutsättningarna för att detta ska tillåtas är att särskilda skäl finns och att avfallet kan tas omhand på den egna fastigheten utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Reduktion av renhållningsavgiften regleras i kommunens föreskrifter om renhållningsavgift.

Senast kontrollerad: 2016-06-15.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]