Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Miljöskydd » Köldmedier
Huvudmeny

Köldmedier

Köldmedier kallas kemikalier som har möjlighet att transportera kyla och används till exempel i kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet (CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC).

Nyheter i lagstiftningen

Reglerna kring kyl- och värmepumpsutrustningar och hanteringen av köldmedier ändrades den 4 juli 2007, då nya EU-regler genom den så kallade F-gasförordningen började gälla. Från och med 1 januari 2008 ersattes köldmediekungörelsen av en ny svensk förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Naturvårdsverket har listat de viktigaste förändringarna genom det nya regelverket. 

I övrigt gäller i princip samma bestämmelser som tidigare.

Återkommande läckagekontroll

Från och med 1 januari 2008 gäller nya regler för läckagekontroll. Kontrollerna ska ske enligt följande intervall:

- utrustning (aggregat) innehåller mindre än 3 kg köldmedia - Ingen återkommande kontroll

- utrustning (aggregat) innehåller 3 - 30 kg köldmedium - 1 gång per tolv månader

- utrustning (aggregat) innehåller 30 - 300 kg köldmedium - 1 gång per sex månader

- utrustning (aggregat) innehåller mer än 300 kg köldmedium - 1 gång per tre månader. System för upptäckt av läckage ska installeras vid aggregat som innehåller mer än 300 kg köldmedium.

Kontrollerna ska utföras av ett godkänt (ackrediterat) kontrollorgan, som utfärdar en kontrollrapport. Du kan få information om vilka kylentreprenörer som är godkända från Swedac.

Årlig rapport om läckagekontroll

Operatören ska rapportera resultatet av den återkommande läckagekontrollen till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars, om den totala köldmediemängden vid anläggningen överstiger 10 kg.

Liksom tidigare ska enbart utrustning/aggregat som omfattas av kravet på återkommande kontroll räknas in i den totala köldmediemängden. I och med att inga utrustningar/aggregat med mindre än 3 kg köldmedium längre omfattas av kontrollkrav, kommer rapporteringspliktiga anläggningar att minska.

Vilka uppgifter som ska ingå i den årliga rapporteringen till tillsynsmyndigheten anges i förordningen.

Tillsynsnämnden skickar ut en bekräftelse på att vi mottagit kontrollrapporten.

Installation av ny utrustning

Operatören ska underrätta Tillsynsnämnden före installation av utrustning (aggregat), som innehåller 10 kg köldmedium eller mer.

Ändringen innebär att anläggningens totala köldmediemängd inte längre kommer att ha någon betydelse för om Tillsynsnämnden ska informeras. Avgörande blir istället den enskilda utrustningens (aggregatets) köldmediemängd.

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgifter innebär att vissa överträdelser av miljöbalkens regler och regler meddelade med stöd av balken är förenade med en påföljd i form av en avgift. Avgiftens storlek är fastställd i förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Avgiften beslutas av tillsynsmyndigheten och tillfaller staten. Följande miljösanktionsavgifter finns inom köldmedieområdet:

 • För en överträdelse av 23-25 §§ förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla föreskrivna krav på kontroll för läckage är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor
 • För en överträdelse av 24 § förordningen (2007:846) om
  fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte ha upprättat och fört register är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor
 • För en överträdelse av 28 § förordningen (2007:846) om
  fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte informera tillsynsmyndigheten är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor
 • För en överträdelse av 29 § förordningen (2007:846) om
  fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att vara försenad med att rapportera från läckagekontrollen är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor
 • För en överträdelse av 31 § förordningen (2007:846) om
  fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla föreskrivna krav på att installation och andra åtgärder ska utföras av ackrediterat kontrollorgan eller av, eller under ledning av, person med viss kompetens är miljösanktionsavgiften
  a) 3 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk person eller en ideell förening, och
  b) 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk person som inte är en ideell förening. 

Vad gör Tillsynsnämnden?

Tillsynsnämnden har tillsyn över anläggningar med en köldmediemängd som överstiger 10 kg. Miljöenheten granskar de årliga rapporterna om läckagekontroll, för att se att endast tillåtna köldmedier används och att anläggningen är i bra skick. Enheten tar emot anmälningar om installation av ny utrustning, och har möjlighet att meddela förelägganden om till exempel försiktighetsåtgärder med stöd av miljöbalken.

Miljöenhetens tillsyn kan också innebära ett besök på plats, för att till exempel kontrollera aggregatens dokumentation. Dessutom sammanställs de rapporterade köldmediemängderna åt Naturvårdsverket. För Tillsynsnämndens tillsyn och granskning av kontrollrapporter och anmälningar tas en avgift ut (se taxa inom miljöbalkens område).

För mer information, kontakta  Miljöenheten 

Du kan också kontakta något av de ackrediterade kylserviceföretag som utför kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar. 

Senast kontrollerad: 2011-11-09.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]