Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Miljöskydd » Små avlopp
Huvudmeny

Små avlopp

Att avloppsvattnet rinner undan är inte detsamma som att det renas i tillräcklig grad. I Aneby kommun finns nästan 1200 små avloppsanordningar. Dessa står för en stor andel av utsläppen av föroreningar till våra vattendrag och grundvatten. Utsläpp av fosfor och andra näringsämnen orsakar övergödning, som bland annat kan leda till giftig algblomning. Ett dåligt avlopp som läcker bakterier kan också förorena vattentäkter. Många läkemedel och andra kemikalier passerar anordningen ut i naturen, se forskningsresultat hos IVL, Svenska Miljöinstitutet i länkboxen till höger på sidan. Som ägare till ett enskilt avlopp har du alltså stora möjligheter att påverka vår närmiljö positivt!

Missade du avloppsmässan 2013?

Drygt 400 fastighetsägare deltog i avloppsmässan på Ralingsåsgården den 25 augusti 2013. Mässan var inriktad på kraven för hög skyddsnivå för miljöskydd.

Här kan du läsa mer om mässan

Vem har ansvar för vad?

Som fastighetsägare/brukare av avloppet är du bland annat skyldig att känna till de miljö- och hälsorisker som finns med avloppet, vidta de skyddsåtgärder som behövs för att undvika miljöpåverkan och välja den lämpligaste platsen för verksamheten. Detta kallas egentillsyn. Läs gärna broschyren om Lagar och regler för dig med enskilt avlopp. Bra tips på hur du kan utföra egentillsynen finns på Avloppsguiden.se. Se länkar i länkboxen till höger på sidan.

Tillsynsnämnden är ansvarig för att i den omfattning som behövs kontrollera att fastighetsägaren uppfyller kraven genom egentillsyn. Nämnden kan förelägga om skyddsåtgärder så att avloppsanläggningar motsvarar de krav som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Tillsynsnämnden ska i varje enskilt fall avgöra skyddsnivån för miljöskydd och hälsoskydd.

Slamavskiljare töms i regel en gång per år genom det kommunala bolaget Amaq. Om du vill ta hand om slam från slamavskiljaren själv eller kompostera latrin, krävs tillstånd enligt de lokala avfallsföreskrifterna. Tillstånd söks hos Tillsynsnämnden.

Normal eller hög skyddsnivå?

Tillsynsnämnden ska i varje enskilt fall bedöma skyddsnivån. Skyddsnivån för hälsoskydd och för miljöskydd ska bedömas var för sig. Nivån kan vara antingen Hög eller Normal. Hög skyddsnivå innebär högre krav på rening. Hög skyddsnivå för miljöskydd innebär att särskilda krav ställs på reningen av fosfor. För Normal skyddsnivå krävs minst 70 % rening av fosfor och för Hög skyddsnivå krävs minst 90 % rening.

Svartåns avrinningsområde är ett av 32 utpekade områden i länet där övergödningen är särskilt allvarlig. För att skydda vattnet för nuvarande och kommande generationer har tillsynsmyndigheterna inom Svartåns avrinningsområde i Nässjö, Aneby och Tranås kommuner har enats om gemensamma bedömningsgrunder för hög skyddsnivån för miljöskydd.

Hög skyddsnivå för miljöskydd gäller inom ca 100 m från alla vattendrag och sjöar i Aneby kommun. Dessutom ska hög skyddsnivå ska införas i vissa områden i två steg. Det första steget ska vara klart till 2015 (mörkblått) och det andra till 2020 (mellanblått), se kartan.

Normal eller hög skyddsnivå karta

För hög skyddsnivå för miljöskydd finns tre huvudtyper av lösning.

  1. Urinseparering eller torr lösning
  2. Tät markbädd med fosforfälla
  3. Kemisk fällning

Vad som passar bäst beror på vilken standard som önskas i boendet och vilka förutsättningarna är i byggnaden och på platsen. Mer information och teknikjämförelser finns på Avloppsguiden.se. Svenska Rörgrossistföreningen har tagit fram en broschyr om produktkrav för enskilda avlopp (se länk till höger på sidan). Du kan också rådgöra med din entreprenör. En lista över diplomerade entreprenörer i länet finns på miljösamverkan f:s hemsida. 2009 bildades en branschorganisation för minireningsverk, MRV. Norrköpings kommun har tagit fram ett informationsblad om urinseparerande och torra lösningar, Dasspappret, se länkboxen till höger på sidan.

För normal skyddsnivå kan det räcka med traditionell infiltration eller markbädd. Normalt måste en sådan anordning göras om efter ca 5-15 år. Nedan finns checklistor som du kan använda för att kontrollera att din anordning klarar kraven.

Länk till Checklista Avloppsguiden

application/pdf Checklista Aneby (0,05 MB)

Inrättande och ändring av avlopp

I många fall kan det vara både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt att lösa avloppsfrågan tillsammans med grannarna. Kom ihåg att ansöka om tillstånd eller anmäla ändring innan du vidtar några åtgärder för ditt avlopp.

  • För inrättande av avloppsanordning med ansluten toalett eller för att ansluta toalett till befintligt avlopp krävs tillstånd av Tillsynsnämnden. Tillstånd krävs även för att inrätta multrum, förmultningstoalett, hybridtoalett, urinseparerande toalett och torrtoalett med latrinkompostering.
  • För inrättande av avloppsanordning utan toalettanslutning krävs anmälan. Ändring av befintligt avlopp är också anmälningspliktigt. 

Läs mer i broschyren här nedan,

I Aneby och Frinnaryds vattenskyddsområden gäller förbud mot utsläpp av allt avloppsvatten.

Ägarbyte

Kartlägg status på vatten- och avloppsanläggningar vid husförsäljning. Det ligger i både säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd och i värsta fall tvister.

Läs den här broschyren:

application/pdf Mäklarfolder (0,75 MB)

Mer information finns hos Avloppsguiden.se, se länkboxen till höger på sidan.

Avgifter

Tillsynsnämnden tar ut avgift för handläggning av ansökan/anmälan och för tillsyn.

Amaq, som ansvarar för tömning av slamavskiljare, tar ut en avgift för tömningen.

Taxorna fastställs av kommunfullmäktige.

För mer information, kontakta Miljöenheten

Senast kontrollerad: 2014-09-25.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]