Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Höghastighetsjärnväg genom kommunen – medskick från Aneby kommun till Sverigeförhandlingen
Huvudmeny

Höghastighetsjärnväg genom kommunen – medskick från Aneby kommun till Sverigeförhandlingen

Att Sverige ska bygga höghastighetsjärnvägar från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö börjar bli känt för många. Det är Sverigeförhandlingens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna.

Just nu pågår intensivt arbete i många av landets kommuner och regioner kring en framtida höghastighetsjärnväg. – Aneby kommun har, till Sverigeförhandlingen, valt att lämna in några punkter som man anser vara viktiga för kommunen vid byggnation av en höghastighetsjärnväg berättar Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef på Aneby kommun. - Vi kan vara relativt säkra på att en framtida järnväg kommer att passera genom kommunen, det är dock i dagsläget inte klart hur sträckningen kommer att se ut eller vilka stationslägen som kommer att anläggas utmed banan.

Kommunstyrelsen har beslutat att lämna följande, för Aneby kommun, viktiga punkter till Sverigeförhandlingen:

Bygg höghastighetsjärnvägen på bro

Med största sannolikhet kommer höghastighetsjärnvägen mellan Jönköping och Linköping att passera genom Aneby kommun. För att minska barriäreffekten genom kommunen som en höghastighetsjärnväg kan bidra med förordar Aneby kommun att järnvägen byggs med element på bro. Genom att förlägga höghastighetsjärnvägen på bro minskas barriäreffekten drastiskt, värdefull jordbruksmark kan fortsatt brukas samtidigt som bullernivåerna utmed sträckningen kan minskas i förhållande till en markförlagd järnväg. En broförlagd höghastighetsjärnväg tar endast 2 % markyta i anspråk i jämförelse med en konventionell järnväg på marken (källa: Ramböll).

Bygg järnvägen så att intrånget minimeras så långt det är möjligt

En höghastighetsjärnväg kommer oundvikligen att innebära intrång på olika sätt i naturen och i landskapet. Aneby kommun är en landsbygdskommun med vacker natur och flera värdefulla områden av riksintresse för såväl natur som kultur. Dessutom finns åtta Natura 2000-områden i runtom i kommunen och landets första kulturreservat, Åsens by. För kommunen är det viktigt att de värdefulla natur- och kulturmiljöerna värnas och att intrånget av höghastighetsjärnvägen blir så litet som möjligt.

Förstärk kommunikationerna till och från stationslägen

För Aneby kommun är det naturligtvis av största vikt att kommunikationerna till och från stationslägen förbättras. Framförallt krävs robusta banor där Södra Stambanan och Jönköpingsbanan kan ta resenärerna norrut respektive västerut via Nässjö mot Jönköping. Tillsammans med detta en väl utvecklad regionaltrafik med trafiklägen anpassade för att möta upp höghastighetstågen på intilliggande stationer. Utöver detta krävs naturligtvis en god kollektivtrafik i övrigt, framförallt då med buss för att kommuninvånarna ska få nytta av den kommande trafikeringen.

Kompensationsåtgärder

Hur höghastighetsjärnvägen än anläggs så kommer den att innebära en förändrad landskapsbild genom kommunen. Aneby kommun menar att även kommuner, likt Aneby, där järnvägen passerar utan stationsläge ska kompenseras på olika sätt av staten. Det är viktigt att projektet och järnvägen blir något som alla kan ta del av och se fördelarna med.

 

Läs mer om höghastighetsjärnväg på Sverigeförhandlingen, http://sverigeforhandlingen.se, samt hos Trafikverket, http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/en-ny-generation-jarnvag

Publicerad 2015-11-30
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]