Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Ny information i ärendet ”Formellt fel – kommunfullmäktige tvingas ta nya beslut”
Huvudmeny

Ny information i ärendet ”Formellt fel – kommunfullmäktige tvingas ta nya beslut”

På nästa sammanträde med kommunfullmäktige kommer nya beslut att tas i de ärenden som behandlades vid mars-sammanträdet, med undantag för det ärende som rör detaljplan Stalpet 2:1. Anledningen till att beslut måste tas om är att sammanträdet inte kungjorts enligt föreskrifterna i Kommunallagen, men ärendet rörande detaljplanen lyder i detta fall under Plan- och Bygglagen (PBL).

Efter kontakt med jurister på Sveriges Kommuner och Landsting står det klart att enligt Plan- och Bygglagen (PBL) kan ett beslut i ett planärende inte ändras. Att ändra en antagen detaljplan kräver en ny planprocess i enlighet med PBL 5 kap.
Beslutet om fastställande av detaljplan för Stalpet 2:1 kvarstår därför och vinner laga kraft den 25 april 2013 då tiden för överklagande i ärendet löper ut.

Felaktig information angående överklagandetiden

Sveriges Kommuner & Landstings jurister har också kontaktats i frågan om utökad tid för överklagningar. När det gäller överklagandetiden i ett planärende gäller följande:
Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor efter att kommunfullmäktiges protokoll anslagits, förutsatt att den inte överklagas.
Detta innebär att detaljplanen för del av Stalpet 2:1 beräknas vinna laga kraft den 25 april 2013 och att det är fram till detta datum som ett överklagande kan göras.

Hur överklagas en detaljplan

Den som inte är nöjd med Kommunfullmäktiges beslut att anta en detaljplan, kan överklaga skriftligt hos länsstyrelsen. För att ha rätt att överklaga måste man någon gång under ärendets gång, under samråd eller granskning, ha lämnat skriftliga synpunkter på planen, som sedan inte har blivit tillgodosedda.

  • Överklagandet skall ställas till Länsstyrelsen, men sändas eller lämnas till Aneby kommun.
  • Tala om vilket beslut som överklagas genom att ange ärendebeteckning, vilket kvarter eller område som planen avser samt datum och paragraf för beslutet. Ange också varför du anser att beslutet är felaktigt och hur det bör ändras.
  • För att Länsstyrelsen skall kunna ta upp överklagandet, måste skrivelsen ha kommit in till Aneby kommun inom tre veckor från det datum då protokollsjusteringen anslogs på kommunens anslagstavla.
  • Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.
  • Överklagandet kan ske genom ombud. Sänd i så fall med en fullmakt.
  • Skicka skrivelsen till Kommunstyrelsen, Aneby kommun, Box 53, 578 22 Aneby eller lämna den i receptionen i kommunhuset.

Länk till tidigare nyhet "Formellt fel - kommunfullmäktige tvingas ta nya beslut"

Publicerad 2013-04-18
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]