Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Oenig kommunstyrelse sa ja till fortsatt arbete för förskola på Stalpet 2:1
Huvudmeny

Oenig kommunstyrelse sa ja till fortsatt arbete för förskola på Stalpet 2:1

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 4 december att fortsätta arbetet för att en ny förskola i Aneby etableras på fastigheten Stalpet 2:1, i korsningen Konserthusgatan-Ringvägen. Närmast ska en ny detaljplan över området ställas ut för granskning. Kommunstyrelsen var oenig i sitt beslut. 

Under senare år har behovet av en utökning av antalet förskoleplatser i Aneby tätort blivit allt tydligare. I den av kommunfullmäktige antagna investeringsbudgeten för 2013 finns också pengar avsatta för en ny förskoleetablering.

18 yttranden inkom under samrådet
Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett detaljplaneförslag med etablering av en förskola på fastigheten Stalpet 2:1, i korsningen Ringvägen-Konserthusgatan. Vid det samråd kring detaljplaneförslaget som genomfördes under tiden 14 sept-1 nov inkom 18 yttranden, varav två muntliga.

Detaljplaneförslaget har efter inkomna synpunkter delvis arbetats om, men fortfarande med lokalisering av den nya förskolan på den aktuella tomten, Stalpet 2:1. Idag är området i nuvarande detaljplan benämnt som allmän plats-mark. Förslaget innebär en förändrad användning av marken till förskoleverksamhet.

Ny detaljplan ställs ut för granskning
Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom samhällsbyggnadsavdelningens utredning av lämplig plats för ny förskola med fyra avdelningar i nordöstra delen av Aneby, samt att ställa ut och kungöra förslaget till detaljplan för del av Stalpet 2:1 i Aneby tätort för granskning.

Förslag att avbryta processen vann inte gehör
I beslutet var det en oenig kommunstyrelse där de fyra socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet. I det motyrkande, som S inte fick gehör för, föreslogs att detaljplanearbetet för fastigheten Stalpet 2:1 skulle avbrytas och att samhällsbyggnadsavdelningen i samråd med barn- och utbildningsavdelningen skulle få i uppdrag att utreda en ny plats för lokalering av förskolan och i det arbetet titta på hela Aneby tätort. Omröstningen mellan förslagen gav 11-4 i röstetal mellan att gå vidare med att ställa ut detaljplanen för granskning eller att avbryta processen i enlighet med S förslag. 

Detaljplanen ställs ut 11 dec
Resultatet blir att detaljplanen nu ställs ut för granskning under tiden 11 dec till 7 januari. Det normala planförfarandet innebär att detaljplanen slutligen ska antas av kommunfullmäktige. I samband med utställandet av planen, 11 dec, presenteras den också här på hemsidan.  

Publicerad 2012-12-07
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]