Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Revidering av Strategisk plan och balanserat styrkort
Huvudmeny

Revidering av Strategisk plan och balanserat styrkort

I enlighet med Aneby kommuns styrmodell ska kommunens Strategiska plan och balanserat styrkort 2011-2014 revideras inför mandatperioden 2015-2018. En politisk arbetsgrupp ska tillsättas för arbetet. 

Aneby kommuns översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige 2013-02-25, är kommunens övergripande politiska styrdokument som innehåll kommunens vision och övergripande mål i ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen ligger till grund för framtagandet av en ”Strategisk plan och balanserat styrkort” som gäller för en mandatperiod. Den Strategiska planen innehåller kommunens vision, gemensamma mål, strategier och styrtal och utgör tillika det kommunövergripande styrkortet för mandatperioden. Inför varje nytt budgetår fastställer kommunfullmäktige målvärden för styrtalen i det övergripande styrkortet.

Den idag gällande ”Strategisk plan och balanserat styrkort 2011-2014” gäller således för innevarande mandatperiod och ska revideras inför kommande mandatperiod, 2015-2018. För arbetet behöver en politisk arbetsgrupp tillsättas och förslaget är att utse samma grupp som deltagit i arbetet med att ta fram kommunens nya översiktsplan. Till arbetet kommer också ett tjänstemannastöd att kopplas. Arbetet bör vara klart senast i februari 2014 då det kommunövergripande styrkortet för 2015 fastställs i samband med att kommunfullmäktige beslutar om Budget 2015.  

Publicerad 2013-09-20
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]