Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Samhällsbyggnadsavdelningen har nöjda kunder!
Huvudmeny

Samhällsbyggnadsavdelningen har nöjda kunder!

Aneby kommun strävar ständigt efter att öka kvaliteten på sina varor och tjänster. Ett av våra övergripande mål är att Nöjd Kund Index (NKI) sammanvägt för alla avdelningar ska vara minst 85%.

Samhällsbyggnadsavdelningens verksamhetsidé

Vi ska arbeta tillsammans med övriga avdelningar i den kommunala organisationen för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande utifrån gällande lagstiftning, internationella och kommunala styrdokument. Genom dialog och delaktighet vill vi skapa förståelse för detta arbete bland medborgare och verksamhetsutövare. Verksamheten ska präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten.

Kundenkät

Samhällsbyggnadsavdelningen följer årligen upp våra kunders uppfattning om oss genom en kundenkät. Under år 2011 hanterades totalt 2036 ärenden av avdelningen. Av dessa avsåg 1051 ärenden information, utbildningar med mera. Många av de resterande ärendena avser till exempel utredningsuppdrag och personalärenden, där det saknas motpart. Vår ambition är att enkäten ska skickas till vår motpart för vart fjärde ärende under året, i de fall det är lämpligt/möjligt. För år 2011 skickades totalt 170 enkäter ut. Antalet svar som kommit in är 54 st.

Mottagarna svarar helt anonymt på några enkla frågor om

  1. om de svarar i egenskap av privatperson eller verksamhetsutövare
  2. om ärendet påbörjades på eget eller myndighetens initiativ
  3. vilken enhet som ärendet berörde
  4. hur man upplevde personalens tillgänglighet
  5. hur man upplevde bemötandet
  6. om man anser att ärendet handlades tillräckligt snabbt
  7. helhetsomdöme

Fråga 4-7 anges i en skala 1-6. Vår kundnöjdhet är medelvärdet av frågorna 4-7 jämfört med det maximalt möjliga värdet. Den totala kundnöjdheten för år 2011 var 86%. Av nedanstående diagram framgår resultatet av våra mätningar från år 2006 till och med år 2011.

 

Kundnöjdhet

 

Samhällsbyggnadsavdelningen tackar alla som medverkat i vår kundenkät – din åsikt är viktig för oss!

Publicerad 2012-01-19
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]