Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Barnomsorg
Huvudmeny

Barnomsorg

Barnomsorgen i Aneby riktar sig till barn från 1-12 år, och ska vara ett stöd för familjer i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. Vi ska också ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.

Vår målsättning är att du ska få barnomsorgsplats inom handläggningstiden som är 3-4 månader från det att vi fått din ansökan, och vi försöker alltid, i mån av plats, få ditt barn placerat enligt önskemål.

Handläggare för barnomsorgen är Marie Eksell

Förskola för barn 1-5 år

Förskolan är den verksamhet som riktar sig till barn mellan 1 och 5 år. Verksamheten regleras i skollagen och styrs av en egen läroplan. Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Läs mer om förskola i Aneby

Allmän förskola för barn 3-5 år

Alla barn har rätt till en plats i förskolan från och med hösten det år de fyller tre. Denna verksamhet är 15 timmar per vecka och är kostnadsfri. Tiden för verksamheten är normalt 8.30-11.30, måndag till fredag, men kan även, i samråd mellan förskolans personal och vårdnadshavare, läggas på tre dagar i veckan. Förskolans öppettider följer grundskolans läsår, vilket innebär att det inte är någon verksamhet under lov- och studiedagar.

Fritidshem för barn 6-12 år

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn mellan 6 och 12 år. Fritidshemmens verksamhet regleras i skollagen och följer läroplanen för grundskolan. Fritidshemmet har tillsammans med förskoleklassen och grundskolan ansvar för barnens omsorg, utveckling och lärande. Fritidshem omfattar skolfri tid.
Läs mer om fritidshem i Aneby

Senast kontrollerad: 2017-03-08.

Regler vid uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader räknat från den första dagen i påföljande månad. De barn som sägs upp från sin plats i barnomsorgen i samband med föräldraledighet har förtursrätt, i mån av plats, på den tidigare enheten från det datum som överenskommits.
För barn som inte regelbundet nyttjar sin plats, utan att särskilda skäl finns, kan sägas upp från sin plats av barn- och utbildningsutskottet.

Regler för närvaro på förskolan/fritidshem

Du som vårdnadshavare kan använda 25 timmar per termin och barn för egna behov utöver arbets- och studietid.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]