Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Framtidens skola i Aneby » Avtal tecknat för om- och tillbyggnaden på Parkskolan
Huvudmeny

Avtal tecknat för om- och tillbyggnaden på Parkskolan

Efter genomförd upphandling har kommunen nu tecknat avtal med Peab Byggservice AB för om- och tillbyggnaden av två förskoleavdelningar på Parkskolan. Byggentreprenaden, som även innefattar den nya förskolegården och ny takbeläggning på de båda befintliga förskoleavdelningarna, ligger på drygt 10,2 miljoner kronor.

Illustration över skolbyggnaden

- Totalt fick vi in fem anbud, varav fyra uppfyllde de kriterier vi ställt i upphandlingen. Av dessa var det alltså Peab Byggservice AB som erbjöd lägsta pris och utifrån detta har avtal nu tecknats berättar Michael Wirestam, kommunens samhällsbyggnadschef och projektledare i skolbyggnationen.
- Vi har haft en första, mycket positiv träff med entreprenören. Deras avsikt är att etablera sig på platsen med start den 18 maj. Byggnationen kommer sedan att pågå fram till december. Inflyttning för verksamheten i början av 2016.

Lokalernas utformning

Om- och tillbyggnaden innefattar två nya förskoleavdelningar samt en ny förbindelsekorridor med kapprum för de två befintliga avdelningarna. I avdelningarna finns utrymme för såväl vattenlek som skapande verkstad. Till avdelningarna uppförs två nya förrådsbyggnader. På förbindelsegången med de nya kapprummen läggs solceller på taket. Sadeltaket på de båda nya förskoleavdelningarna beläggs med bandtäkt plåt, aluzink. Ytterväggarna kommer att kläs med liggande, enkelfasspontad och värmebehandlad träpanel.

I sommar kommer också Parkskolans kök att byggas om med ny diskhantering och nytt kylrum samtidigt som en del av utrustningen byts ut.

- De här åtgärderna arbetet hade behövt genomföras inom de närmsta åren, oavsett vilket beslut kommunfullmäktige hade fattat gällande skolbyggnation och skolorganisation konstaterar Michael Wirestam.

Genom åtgärderna förbättras arbetsmiljön i köket betydligt. Arbetet genomförs i sommar, preliminärt mellan vecka 25 och 32, och innebär att köket stängs under denna tid.
- På det här sättet får vi också ett kök som bättre kan fungera som backup vid tillfällen när köket på Furulidskolan av en eller annan anledning inte kan användas. Så lär exempelvis ske när kök och matsal på Furulid byggs om och renoveras i samband med nästa etapp av skolbyggnationen.

Energianvändning

Energiberäkning har gjorts för tillbyggnaden. Beräkningen visar en total förbrukning om 46,9 kWh per kvadratmeter och år. Energihushållningskravet i Boverkets byggregler, BBR, är 80 kWh/kvm. Kommunens krav i upphandlingen har varit 55 kWh/kvm. De solceller som byggnaden förses med beräknas producera omkring 17 000 kWh per år.

- Detta tar inte energiberäkningen hänsyn till, då det handlar om tillförd energi vare sig den kommer från kolkraft, kärnkraft eller något mer förnyelsebart, men det har naturligtvis betydelse i såväl praktisk som symbolisk mening säger Michael Wirestam.

Totalt beräknas tillbyggnaden kräva drygt 20 000 kWh för värmeförsörjning och fastighetsel till fläktar och pumpar samt 13 000 kWh för verksamhetsel per år. Detta borde, överslagsmässigt, innebära att det inte kommer att behöva tillföras så mycket mer el än den som solcellerna producerar. Uppvärmningen i övrigt sker via fjärrvärmenätet.

Ritningar på de nya förskoleavdelningarna vid Parkskolan

application/pdf Fasadritningar (160,95 kB)

application/pdf Planritningar (260,82 kB)

Senast kontrollerad: 2015-04-17.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]