Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Framtidens skola i Aneby » Nya förskolan tar form – byggstart i maj
Huvudmeny

Nya förskolan tar form – byggstart i maj

Den första etappen i projektet "byggnation av framtidens skola i Aneby" är om- och tillbyggnaden av två förskoleavdelningar på Parkskolan. I mitten av maj kommer man troligtvis börja bygga och målsättningen är att den nya byggnaden ska kunna börja användas av verksamheten i januari 2016. 

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2014 att inriktningen av organisation och byggnation av skolan i Aneby tätort ska genomföras enligt utredningsalternativ 3b. Projektet ”byggnation av framtidens skola i Aneby” avseende uppförande och om- och tillbyggnationer indelas utifrån kommunfullmäktiges beslut i tre etapper;

  • Om- och tillbyggnad av två förskoleavdelningar på Parkskolan.
     
  • Tillbyggnad av Furulidsskolan för att inrymma årskurs 4 och 5 i Aneby tätort i ett parallellspår. Om- och tillbyggnad av kök och matsal på Furulidsskolan.
     
  • Uppförande av en ny skola på Furulidsområdet med fyra förskoleavdelningar, förskoleklass, fritidsverksamhet samt plats för årskurs 1-3.

- Det känns bra att vi nu har arbetat och projekterat fram en mycket fin förskola säger Michael Wirestam, kommunens samhällsbyggnadschef och projektledare i skolbyggnationen. 
- Verksamhetens behov och önskemål har fungerat som en ledstjärna i projektet. Exempelvis har den nya skolgården utformats av landskapsarkitekter tillsammans med förskolebarn, elever och lärare vid Parkskolan.

Första etappen ska nu lämnas ut för upphandling. Granskning av inkomna anbud kommer att ske i slutet av mars. Om processen löper enligt planen kan byggnationen starta i mitten av maj. Innan byggstart kommer en samlad information att tas fram kring säkerheten runt byggnationen där det kommer framgå hur transporter ska ske till och från området. 
- Målsättningen är att förskolan ska kunna tas i bruk i januari 2016 säger Michael Wirestam. 

Förskollärare och pedagoger med i arbetsgruppen

I arbetet med första etappen har det funnits en bred arbetsgrupp. Arbetsgruppen har bestått av kommunens båda förskolechefer, barn- och utbildningschef, två förskollärare, en pedagog från Parkskolan, teknisk chef, huvudskyddsombud och fackliga företrädare. Dessutom har arkitekt från bsv arkitekter och byggledare från PLP Projektkonsult ingått i gruppen. Arbetet har letts av kommunens samhällsbyggnadschef. Till arbetsgruppen har dessutom kommunens driftchef tillkommit.

Studiebesök på förskolor gav värdefull inspiration

Arbetsgruppen har träffats vid sju tillfällen. Därtill har arbete skett i ett flertal grupper, inte minst inom barn- och utbildningsgruppen. I september viktes en dag för studiebesök på förskolan Fantasia intill Hofgårdsskolan i Sävsjö. Fantasia är en total ombyggnad av en gammal skola och innehåller tre förskoleavdelningar, två avdelningar för yngre och en för äldre barn. Studiebesök gjordes även på Vrigstad skola, där en total om- och tillbyggnad skedde för några år sedan. Skolan innehåller barn från förskoleklass till och med årskurs 6, fritidshem samt tre förskolor i närheten eller i direkt anslutning till skolan. Vid besöken inhämtades mycket värdefull information och inspiration som har legat till grund för arbetet i utformningen av nya förskoleavdelningar vid Parkskolan.

Detaljprojekteringen tillsammans med kommunens upphandlade konsulter påbörjades i mitten av november. Samtidigt ansöktes om bygglov. Tillsynsnämnden beviljade bygglov för om- och tillbyggnad av förskoleavdelningar den 10 december 2014.

Utformning av gården

Tillsammans med utformningen av förskoleavdelningarna har ett arbete med utformningen av utemiljö skett. Det senare är en självklar del i planeringen. Barnens och elevernas utemiljö planeras med byggnaderna för att tillsammans bilda en helhet och för att barnen ska ha den optimala miljön för lärande och utveckling både utomhus och inomhus. I detta ligger många delar där barnens och elevernas säkerhet är en mycket viktig del. Ett par landskapsarkitekter från konsultföretaget ÅF har arbetat med utformningen av skolgården tillsammans med förskolebarnen, elever och lärare vid Parkskolan.

Förslag utemiljö Parkskolan

Ett par landskapsarkitekter från konsultföretaget ÅF har arbetat med utformningen av skolgården tillsammans med förskolebarnen, elever och lärare vid Parkskolan.

 

Här kan du öppna bilden i större format: 

 

Förskolegården kommer att förändras något i förhållande till förslaget. Parkskolans övriga skolgård kommer att detaljprojekteras och utformas i april.

Viktigt att se över trafikmiljön 

Parallellt med det övriga arbetet intensifieras nu ett arbete för att se över trafikmiljön. Det är naturligtvis särskilt angeläget att se över trafiken till och från alla förskolor och skolor i Aneby tätort i samband med en förändrad skolorganisation, då med tonvikt på säkra gång- och cykelvägsstråk. Att identifiera risker vid korsningar, överfarter och andra platser ger en ökad säkerhet för alla medborgare och ett tryggare Aneby. Även parkeringar samt av- och påstigningsplatser behöver ses över utifrån säkerhet och behov av eventuella förändringar.

En säker skolväg för elverna

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en gång och cykelplan där samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag att arbeta fram underlag för framtida behov av att utveckla en säker och trygg trafikmiljö i Aneby. Att öka gång och cykling i samhället är angeläget, inte minst för att förbättra folkhälsan och minska utsläppen från bland annat bilar. Mycket av arbetet handlar om attityder och beteenden men också med fysiska åtgärder runtom i kommunen för att förbättra och underlätta framkomligheten för gående och cyklister.

Möjligheten att säkra gång- och cykelstråk är i sammanhanget mycket viktigt för alla oskyddade trafikanter. Tanken är att involvera skolelever på olika sätt i framtagandet av gång- och cykelplanen. Idéer finns också om att se över möjligheten att skapa någon form av cykeldagar där cyklingen lyfts fram i kommunen. I samband med detta skulle idéer och synpunkter till gång- och cykelplanen kunna inhämtas från bland annat skolelever, men även från befolkningen i stort.

En del i arbetet med första etappen handlar om att tillskapa en ny gång- och cykelväg som försörjer hela Vittarydsområdet till Parkskolan. Denna ger en säker skolväg för eleverna i området och stärker gång- och cykelvägnätet mot centrum. För den aktuella gång- och cykelvägen har kommunen ansökt om medel för trafiksäkerhetshöjande åtgärder från Trafikverket.

Fortsatt arbete

Arbetet med andra respektive tredje etappen kommer att påbörjas under våren 2015. Troligen kommer programarbetet att genomföras gemensamt för de båda etapperna. Möjligen kan så även ske under detaljprojekteringen.

Senast kontrollerad: 2018-05-25.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]