Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Gymnasiet » Inackorderingstillägg och resor
Huvudmeny

Inackorderingstillägg och resor

Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Har du rätt till inackorderingsbidrag?

 • Inackorderingstillägg utgår endast till heltidsstuderande.
 • Eleven ska vara folkbokförd i Aneby kommun.
 • Studiehjälpsberättigade elever i gymnasieskolan har rätt till ersättning till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år om vissa förutsättningar är uppfyllda.
 • Inackorderingstillägg genom kommunens försorg utgår inte till elever vid folkhögskolor, fristående skolor, riksinternatskolor eller till elever som studerar utomlands. (Kan sökas hos centrala studiestödsnämnden, CSN.)
 • En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att eleven är inackorderad på skolorten. Inackordering på hemorten kan i undantagsfall beviljas om särskilda skäl föreligger. Intyg från psykolog/kurator bifogas.
 • Avståndet hemmet – skolorten skall vara minst 50 km. Även sträckor där man färdas på annat sätt än med allmänna kommunikationsmedel ska naturligtvis inräknas. Inackorderingstillägg kan även beviljas om resor till och från skolan medför att eleven måste vara hemifrån mer än 11 timmar per dag.
 • Är det mer än 6 km från bostad till närmaste hållplats kan bidraget också beviljas.
 • Vid studier i Eksjö, Nässjö, Tranås och Jönköping utgår inackorderingstillägg normalt inte. (Då gäller avståndet till närmsta hållplats eller tidskravet 11 tim).
 • Tidskravet liksom avståndskravet måste vara uppfyllt minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod.
 • Tillägget beviljas för ett läsår i taget.
 • Inackorderingstillägg kan även beviljas under praktikperiod om arbetstiden är förlagd så att man ej kan ta sig till eller från praktiken med allmänna kommunikationsmedel. Betalas ut efter praktikperiodens slut. (Bifoga schema)

Ersättningsnivå
Bidragsberättigad elev är enligt statlig förordning berättigad till ett månadsbelopp på minst 1/30 av prisbasbeloppet.

För läsåret 2017/2018 gäller nedan angivna månadsbelopp. Beloppen justeras med årlig indexuppräkning.

Avstånd

Del av basbelopp (44 800 kronor)

Kronor/månad

0-150 km

1/30

1 495 kronor

>150 km

1,25/30

1 870 kronor

 

Observera att ansökan ska göras per påbörjat läsår, senast den 30 oktober, och betalas inte ut retroaktivt för föregående termin/terminer.

Antal månadsbelopp

Inackorderingstillägg utgår normalt med nio månadsbelopp, fyra för höstterminen och fem för vårterminen. Den kortaste period som bidraget ges för är två veckor.

Utbetalning, betalningsmottagare

Bidraget betalas ut till föräldrar/förmyndare för omyndig elev om inte annat angetts på blanketten som skickas till hemmet så snart inackorderingstillägg beviljats. Där meddelar Ni också vilken bank och kontonummer bidraget ska sättas in på. Första utbetalningstillfället för höstterminen är sista bankdagen i september. Utbetalning av inackorderingstillägg sker månadsvis, i efterskott, i regel sista bankdagen i månaden.

Återbetalningsskyldighet

Vid studieavbrott, eller någon annan förändring efter beslut om inackorderingstillägg, är eleven skyldig att anmäla detta. Om eleven uppburit inackorderingstillägg på felaktiga grunder blir eleven/betalningsmottagaren återbetalningsskyldig.

Bidrag till resor betalas aldrig ut samtidigt som elev erhåller inackorderingstillägg.

Ansöker gör du genom att fylla i blanketten i blankettlagret för Barn och utbildning. Handläggare för inackorderingsbidrag och bidrag för resor är Ingrid Källner

Senast kontrollerad: 2017-10-11.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]