Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Jobba hos oss » Att vara en del av kommunen
Huvudmeny

Att vara en del av kommunen

Vår värdegrund

Värdegrunden är en del i vår styrmodell, som utifrån våra mål ska ligga till grund för hur våra anställda ska förhålla sig i sitt arbete. De är ledstjärnor som alla medarbetare bär med sig i sin dagliga gärning i mötet med medborgare, brukare och andra intressenter.

Aneby kommuns verksamhet är uppdelad på fyra avdelningar där medarbetarna är fördelade enligt bilden nedan.
Läs mer om den kommunala verksamheten.

Bild över vår värdegrund

Balanserade styrkort

Vår syn på medarbetare och medarbetarskap inom kommunen är formulerat i ett huvudmål som lyder: "Aneby kommun är en attraktiv arbetsgivare, nu och i framtiden".

För att nå detta mål ska vi verka för nedanstående, som är ett utdrag ur vårt Balanserade styrkort.
Läs mer om det Balanserade styrkortet här.

Hög arbetstillfredsställelse

Hög arbetstillfredsställelse eller ”arbetsglädje” är viktigt för att vi ska kunna ge kommuninvånarna bästa möjliga service. Vårt arbetsklimat ska präglas av ett gott ledarskap, öppenhet, ”högt i tak”, friska medarbetare och möjligheter till påverkan och delaktighet. Varje medarbetare ska kunna känna stolthet över sitt arbete och det som uträttas i verksamheten. Nöjda medarbetare är de bästa marknadsförarna för kommunen som arbetsgivare.

Ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden

Hur arbetsförhållandena upplevs av den anställde är en viktig faktor för att vilja stanna kvar men också för att kunna rekommendera andra att arbeta i Aneby kommun. Begreppet ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden innehåller många olika komponenter som till exempel fysisk arbetsmiljö, organisation, arbetstid, lön och utrustning. Aneby kommun vill förena en väl fungerande verksamhet med ett hållbart arbetsliv. Våra arbetsförhållanden ska stödja en god hälsa, mångfald och jämställdhet.

Meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll

Varje anställd bidrar med sin kompetens och sin erfarenhet till verksamheten. Vår utgångspunkt är att alla anställda kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga. Aneby kommun ska verka för att göra det möjligt. Verksamhetsmålen uttrycker kommunens förväntningar på medarbetarna och det arbete som ska utföras. I dialogen mellan chef och anställd formuleras uppdraget och medarbetaren stimuleras till att bredda och fördjupa sin kunskap.

Ett gott ledarskap, där varje chef är en tydlig arbetsgivarföreträdare

Ledarskapet i Aneby kommun ska präglas av helhetssyn, engagemang och respekt. Tydliga beslut och uppdrag ska genomsyra alla nivåer för att skapa goda förutsättningar för verkställighet och genomförande. Chefer/ledare ska ges förutsättningar att utföra ett gott och engagerat ledarskap som stimulerar till nytänkande och utveckling. Kommunen ska verka för ett aktivt arbete när det gäller ledarvillkor, ledarförsörjning och ledarutveckling. Kommunens chefer har en strategisk roll för verksamhetens styrning och ledning. Att rekrytera en chef är en stor investering för kommunen och de förutsättningar cheferna får för att fullgöra sitt uppdrag är avgörande för hur den investeringen lyckas. Chefsuppdraget är komplext, mångfacetterat och ansvarsfullt och för att chefer över tid ska orka vara den engagerade och drivande ledare som förväntas, måste olika former av chefsstöd finnas att tillgå. Aneby kommun vill främja ett långsiktigt hållbart chefs- och ledarskap.

Bejakande av kreativitet och innovationskraft

Verksamheterna har i uppdrag att på olika sätt nå måluppfyllelse och att följa styrdokument, såväl kommunala som statliga. Genom ett utvecklat sätt att betrakta sin verksamhet med hjälp av utvärderingar och analyser sker successiv medvetenhet om variationen i måluppfyllelserna. Den variationen omhändertas, där resultat förmedlas till varandra i ett lärande system. Dessa resultat skapar ytterligare möjligheter till ökad måluppfyllelse genom kreativa bearbetningar av analyserna som ger för handen en utvecklad innovationskraft i ett tillåtande klimat.

Senast kontrollerad: 2016-04-07.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]