Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Kommun och politik » Politisk organisation
Huvudmeny

Politisk organisation och styrdokument

Viktiga styrdokument

Kommunfullmäktige har för mandatperioden 2015 – 2018 antagit Strategisk plan och balanserat styrkort för Aneby kommun. Styrkortet omfattar fem övergripande mål samt strategier och styrtal för uppföljning. Jämte kommunens Översiktsplan är detta dokument det övergripande styrdokumentet för hela den kommunala verksamheten.

En översiktsplan är något som varje kommun måste ha. Översiktsplanen talar om hur kommunen långsiktigt vill att mark- och vattenområden ska användas, var nya bostäder ska byggas, i vilka områden företagsetableringar kan ske, allt med hänsynstagande till miljön och hushållning med våra resurser. 

Ett annat viktigt styrdokument är kommunens budget. Den anger de ekonomiska ramar och riktlinjer som ska gälla för kommunens verksamheter.

I Aneby kommun används sedan 2005 målstyrningsmodellen Balanserat styrkort. Det balanserade styrkortet innehåller fem perspektiv: brukare/kund, ekonomi, medarbetare, processer och samhälle och är en modell för styrning och uppföljning. Alla avdelningar och enheter gör egna styrkort som utgår från kommunens vision, de gemensamma målen och strategierna. I avdelningarnas styrkort beskrivs hur de övergripande målen ska uppnås samt hur resultatet ska följas upp och mätas.

Politisk organisation
Senast kontrollerad: 2015-06-09.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]