Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Djurhållning
Huvudmeny

Djurhållning

Sedan 1 januari 2009 är det länsstyrelserna som ansvarar för den offentliga kontrollen av djurskyddet.

Ansvaret för tillsyn av djurhållande verksamheter enligt miljöbalken ligger kvar hos kommunerna. Det är djurhållarens ansvar att se till att djurhållningen inte riskerar att ge upphov till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Vissa djur inom detaljplan

I vissa fall krävs tillstånd för hållande av djur inom detaljplanelagt område. (Detta gäller även om det inte är yrkesmässigt.) Enligt 4 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, krävs tillstånd inom detaljplanelagt område för att hålla

 • nötkreatur, häst, get, får eller svin
 • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
 • orm 

För katter och hundar gäller särskilda regler för att hindra att olägenhet för människors hälsa uppstår.

Lantbruk - anmälan eller tillstånd

Då bland annat gödselhantering kan ge upphov till miljöstörning, räknas djurhållning av större omfattning som miljöfarlig verksamhet. Om djurhållningen omfattar mer än 100 djurenheter ska verksamheten anmälas enligt miljöbalken. Anmälan görs till Tillsynsnämnden.

Detta är några exempel på vad som räknas som en djurenhet:

 • en mjölkko
 • sex kalvar (1-6 mån gamla)
 • tre övriga nöt
 • tre suggor
 • tio slaktsvin eller avelsgaltar (över 12 veckor gamla)
 • en häst (över 6 mån gamla)
 • tio minkhonor
 • 100 kaniner
 • 100 värphöns (över 16 veckor gamla)
 • 200 unghöns (upp till 16 veckor gamla)
 • 200 slaktkycklingar (över 16 veckor gamla)
 • 100 kalkoner, gäss eller ankor
 • 15 strutsfåglar
 • tio får eller getter (över 6 mån gamla)
 • 40 lamm eller killingar (upp till 6 mån gamla) 

Omfattar djurhållningen mer än 40 000 fjäderfän, mer än 2 000 slaktsvin eller mer än 750 suggor krävs tillstånd. För övriga djurslag krävs tillstånd vid mer än 400 djurenheter. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

Lantbruk - gödselhantering

Gödsel ska alltid förvaras så att miljö- och hälsorisker undviks. För lantbruk med mer än tio djurenheter gäller att det ska finnas gödsellagringsutrymme som minst motsvarar sex månader för nötkreatur, hästar, får eller getter och minst tio månader för övriga djurslag. För lantbruk med mer än tio djurenheter finns också krav på minsta spridningsareal.

I Jönköpings län har lantbrukare möjlighet att ta del av gratis rådgivning från Greppa. Kontakta länsstyrelsen. Det finns många goda råd och tips på Greppas hemsida.

Döda djur och animaliska biprodukter

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur och andra animaliska biprodukter tas omhand på ett säkert sätt. Det är länsstyrelsen och Jordbruksverket som är tillsynsmyndighet över regleverket. Döda djur får inte slängas i hushållsavfallet, i verksamhetsavfallet, i gödselbrunnen, läggas ut som åtel eller grävas ned. För döda hästar finns ett undantag. Nedgrävning kan ske efter anvisningar från miljöenheten i det enskilda fallet.

För mer information, kontakta Miljöenheten  

Senast kontrollerad: 2015-10-29.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]