Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Hälsoskydd
Huvudmeny

Hälsoskydd

Med hälsoskydd avses åtgärder för att hindra uppkomsten av och undanröja olägenhet. Med olägenhet avses en störning som kan ha en skadlig inverkan på en människas hälsa, såväl fysiskt som psykiskt.

Miljöenheten är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att de lagar och bestämmelser som reglerar detta område följs.

För mer information, kontakta Miljöenheten

Anmälningsplikt och tillsyn

Enligt miljöbalken måste vissa verksamheter anmälas till Tillsynsnämnden innan lokalen tas i bruk.

Det gäller...

  • hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
  • idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor
  • lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
  • lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande 

Mer information om vad som gäller för olika verksamheter finns hos Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. För dessa verksamheter bedrivs regelbunden tillsyn. Tillsynsnämnden kan också bedriva tillsyn över andra offentliga lokaler, det vill säga lokaler som allmänheten har tillträde till. För tillsynen tas en avgift ut.

Solarier ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten, som också bedriver tillsyn enligt särskilda föreskrifter. I dessa föreskrifter finner du också regler för solariets användning.

För mer information om inspektion av offentliga lokaler, kontaktaMiljöenheten

Senast kontrollerad: 2015-03-04.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]