Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Hälsoskydd » Buller
Huvudmeny

Buller

I dagens samhälle finns många orsaker till buller. Är du störd av buller ska du först själv försöka komma tillrätta med problemen, genom att till exempel prata med grannar eller hyresvärd. I vissa fall kan Miljöenheten göra mätningar för att konstatera om åtgärder behöver vidtas.

En bra boendemiljö kräver ofta åtgärder för att minska bullernivån på till exempel fläktar och hissar inom fastigheten. Det kan också behövas anpassningar till verksamheter utomhus, om de finns inom höravstånd från bostadsbebyggelsen.

Läs mer om buller från vindkraft.

Riktvärden för buller inom fastigheten

Buller i bostäder regleras i Miljöbalken. Där anges bland annat att en bostad ska ge ett tryggt skydd mot buller. Vid bedömning av buller inom fastigheter, tillämpas Socialstyrelsens Allmänna råd (SOSFS 2005:6).

Bostadsrätter

Ägaren till en bostadsrätt är enligt Bostadsrättslagen 7 kap 9 §, skyldig att "bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset". Du måste också rätta dig efter de särskilda regler som bostadsrättsföreningen har bestämt.

Vid klagomål på störningar ska bostadsrättsföreningen undersöka om de är befogade. Om klagomålen stämmer ska bostadsrättshavaren uppmanas att omedelbart sluta med störningen. Den som trots detta fortsätter att störa sina grannar kan, enligt Bostadsrättslagen 7 kap 18 §, bli uppsagd och tvingad att flytta.

Hyresrätter

Boende i hyresrätt måste naturligtvis också följa lagen. Hyresgästerna ska enligt Jordabalken 12 kap 25 §, se till att de inte utsätter sina grannar för oväsen och andra störningar.

Vid klagomål på en hyresgäst ska hyresvärden undersöka om de är befogade. Om klagomålen stämmer ska hyresgästen uppmanas att omedelbart sluta med störningen. Den som trots detta fortsätter att störa sina grannar kan, enligt Jordabalken 12 kap 42 §, bli uppsagd av hyresvärden och tvingad att flytta.

För mer information, se länkar till höger på sidan, eller kontakta Miljöenheten 

Senast kontrollerad: 2015-03-04.

Du som är fastighetsägare - flerbostadshus/villaägare

Förebygg obehag av buller!

I bostadshus finns många olika bullerkällor, till exempel fläktar och tvättmaskiner. För att minska störningarna för de boende, finns några viktiga saker att tänka på.

Höga ljudnivåer

Hörselskador, som till exempel tinnitus och ljudöverkänslighet, är ett ökande problem bland barn och ungdomar efter besök på diskotek, konserter och liknande arrangemang.

Egenkontroll - höga ljudnivåer

Egenkontroll betyder att du har tydliga rutiner och ansvarsfördelning. Resultat av mätningar och andra kontroller och åtgärder ska finnas nedskrivna. Detta är viktigt eftersom omvänd bevisbörda gäller, det vill säga det är verksamhetsutövaren som ska kunna visa att ljudnivåerna inte överskrider riktvärdena.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]