Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Hälsoskydd » Radon
Huvudmeny

Radon

Radon är en färg- och luktlös gas som avgår från berggrund och jordarter som innehåller uran.

Radon i inomhusluft ökar risken för att få lungcancer. Risken är större ju högre halter radongas luften innehåller. Utomhus är halterna radon i luft mycket låga. Om gasen kommer in i hus kan den dock bli mycket hög, beroende på byggnadsmaterial, ventilation och vatten.

Halten av radongas mäts i enheten Becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Gränsvärdet för olägenhet är 200 Bq/m3 (före 2004 var gränsvärdet för befintlig bebyggelse 400 Bq/m3). Läs mer om miljömålet "God bebyggd miljö" och indikatorer för radon via länken Miljömålsportalen till höger.

Tänk på detta!

Radonhalten kan ändras med tiden beroende på att

  • det kan ha uppstått sprickor i husets grund efter genomföringar av fiberkabel eller andra ledningar som inte har tätats ordentligt
  • husets ventilation kan ha ändrats genom byte/tätning av fönster och dörrar eller utbyte av uppvärmningssystem
  • husets ventilation kan ha ändrats på grund av ändrad användning, exempelvis ägarbyte 

Mätningar som är gjorda före 1994 anger radondöttrar (RnD). Idag mäter man i radongas (Rn). För att få ett ungefärligt radonvärde dubblas radondottervärdet. Exempel: Ett radondottervärde på 100 Bq/m3 motsvarar alltså ungefär 200 Bq/m3 radongas, vilket är dagens riktvärde.

Marken

Förutom berggrunden i sig kan grusåsar, moränmark och fyllnadsmassor innehålla stora luftvolymer som ofta orsakar radonproblem. I Aneby kommun finns ingen lågriskmark. Det innebär att du måste mäta radonhalten i ditt hus för att kunna veta om du har höga halter eller ej.

Byggnadsmaterialet

Blåbetong eller alunskifferbaserad lättbetong användes från 1920-talet fram till 1978 och avger höga halter av radon. Tillverkning av detta byggnadsmaterial förbjöds 1975.

Hushållsvattnet

Radon kan finnas i vatten från djupborrade brunnar. Vid spolning av radonhaltigt vatten avgår gasen till bostadsluften. 1000 Bq/l  vatten ger ett tillskott på ungefär 100 Bq/m3 i luften. Dricksvatten räknas som otjänligt vid mer än 1000 Bq/l. Radon i dricksvatten kan även orsaka skador på mag- tarmkanalen.

Barn är särskilt känsliga för höga radonhalter, både i vatten och i luft.

Mätning och åtgärder

Mätdosa

Enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonmätning i luft genomförs i minst två månader under perioden oktober - april.

Om du har för höga radonvärden är det viktigt att du vidtar rätt åtgärder, annars kan åtgärderna i värsta fall förvärra problemet. Vissa åtgärder kan öka energiförlusterna från huset. Kontakta gärna klimat- och energirådgivaren för gratis rådgivning. Med en radonutredning får du konkreta förslag på olika lösningar. Utredningen utförs av en radonkonsult. På Svensk Radonförenings hemsida (länk till höger) kan man söka efter utbildade radonkonsulter.

Tidigare fanns ett statligt bidrag för radonsanering. Detta upphörde att gälla vid utgången av 2014, enligt ett beslut från Regeringen.

Mätresultat 2015-2016

Nedanstående tabell sammanställer resultatet av radonmätningar 2015-2016. Av de beräknade årsmedelvärdena låg 34 % över gränsvärdet för olägenhet för människors hälsa.

Totalt antal mätuppdrag

80

Antal årsmedelvärden

70

Högsta årsmedelvärde

2 500

Högsta mätpunktsvärde

>12 500

Antal årsmedelvärden

0-200 Bq/m3

46

Antal årsmedelvärden

200-400 Bq/m3

12

Antal årsmedelvärden

> 400 Bq/m3

12

Senast kontrollerad: 2017-11-10.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]