Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Hälsoskydd » Värmepumpar
Huvudmeny

Värmepumpar

Många väljer idag att installera en värmepump när de byter uppvärmningssystem för sin bostad. Av kommunens energi- och klimatrådgivare kan du få gratis och opartisk rådgivning om exempelvis uppvärmningssystem. Alla värmepumpar kräver anmälan eller tillstånd av Tillsynsnämnden. Tänk på att byte av uppvärmningssystem kan påverka ventilationen i din bostad. Se upp med ökad fukt och radonhalten.

Anmälan/Tillstånd

Värmepumpar för utvinning av värme från jord, berg eller vatten måste anmälas enligt miljöbalken innan inrättande. Anmälan ska komma in till Tillsynsnämnden senast sex veckor innan inrättande.

Inom vissa områden i kommunen gäller (istället för anmälan) tillståndsplikt enligt de lokala föreskrifterna. Områdena gäller detaljplan, samlad bebyggelse, skyddsområde för vattentäkt och inom 50 meter från vissa enskilda vattentäkter. Inom dessa områden får du inte påbörja inrättandet förrän du fått tillstånd.

Enligt lokala föreskrifter gäller anmälningsplikt också för luftvärmepump för en- eller tvåfamiljsfastigheter inom område med detaljplan.

Till anmälan/ansökan måste du bifoga en situationsplan över anläggningen, där du markerar var borrhål/kollektorer för jordvärme avses placeras. Det ska också framgå om det finns några enskilda vattentäkter eller avloppsanläggningar i närheten (inom 100 meter). Det är din skyldighet som huvudman för anläggningen att ta reda på detta. Avståndet mellan två borrhål för energiutvinning bör som en tumregel vara minst 20 meter, för att de inte ska "stjäla" värme från varandra. 

Handläggning

När anmälan/ansökan kommit in granskas den av en handläggare. Om värmepumpen ska inrättas inom befintligt eller blivande vattenskyddsområde ges Amaq tillfälle att yttra sig, som huvudman för vattentäkten. I vissa fall får även länsstyrelsen yttra sig ur kulturmiljö- eller naturhänseende. Anmälan/ansökan resulterar i ett beslut om försiktighetsmått eller beslut om tillstånd från Tillsynsnämnden. För handläggningen tar nämnden ut en avgift enligt gällande taxa.

Observera att prövningen omfattar miljöbalkens förvaltningsrättsliga regler. Utöver detta kan du behöva tillåtelse från markägaren, fiskerättsinnehavaren och liknande enligt civilrättsliga regler.

För mer information, kontakta  Miljöenheten 

Senast kontrollerad: 2015-03-04.

Länkar till andra webbplatser

Information om värmepumpar

Blankettlager Miljö och hälsa
Länk till personal Samhällsbyggnadsavdelningen
Länk till politiker Tillsynsnämnden
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]