Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Klagomål
Huvudmeny

Klagomål

Tillsynsnämnden är tillsynsmyndighet för miljöbalken och för livsmedelslagstiftningen. Miljöenheten handlägger ärenden för nämnden. Du kan kontakta miljöenheten om du upplever en olägenhet för människors hälsa eller miljön eller misstänker dålig livsmedelshantering.

Exempel på olägenhet är otillräcklig ventilation eller mögel i hyreslägenhet eller olagligt utsläpp av föroreningar. Du kan också exempelvis anmäla misstanke om matförgiftning. Vanligtvis är det mest effektivt om du först själv kontaktar den som orsakar störningen. Då finns möjligheten att nå en lösning som båda parter är nöjda med. Kontakta Miljöenheten om ni inte kommer överens.

När ett klagomål kommer in till Miljöenheten hanteras det olika beroende på dess karaktär. En vanlig åtgärd från myndighetens sida är att informera den som klagomålet berör, så att den får möjlighet att själv vidta åtgärder. I vissa fall bedömer myndigheten att det inte är fråga om olägenhet i lagens mening och beslutar att inte vidta någon åtgärd alls. Som klagande har du i så fall rätt att överklaga beslutet. Om myndigheten beslutar att åtgärder ska vidtas har båda parter rätt att överklaga.

Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap 3 § miljöbalken störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

För att kunna hantera ett klagomål krävs så tydliga uppgifter som möjligt. Du kan använda blanketten Olägenhetsanmälan i Blankettlagret.

Senast kontrollerad: 2015-03-04.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]