Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Miljöskydd
Huvudmeny

Miljöskydd

Miljön är allas ansvar. För vår egen och kommande generationers skull måste vi förvalta miljön väl. Riksdagen har antagit 16 övergripande miljökvalitetsmål. Det nationella arbetet med miljömålen kan du följa på Miljömålsportalen.

Kommunfullmäktige antog 2011-06-20 Lokala miljömål för Aneby kommun, se länkbox till höger på sidan.

Miljöbalken och plan- och bygglagen ska säkerställa en samhällsutveckling som är långsiktigt hållbar. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde, och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken, är alla skyldiga att följa när man driver en verksamhet, eller vidtar en åtgärd som kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön. Några av dessa är

  1. Kunskapskravet
  2. Försiktighetsprincipen
  3. Produktvalsprincipen
  4. Hushållningsprincipen
  5. Lokaliseringsprincipen 

Utöver den nationella lagstiftningen gäller Europeiska Unionens (EU:s) förordningar direkt i Sverige. EU:s direktiv ska också successivt implementeras i den nationella lagstiftningen. Ett av dessa direktiv är ramdirektivet för vatten, som gäller både ytvatten och grundvatten. Särskilda vattenmyndigheter har bildats och Aneby kommun tillhör Södra Östersjön.

Läs mer om Vattenförvaltningen i länkboxen till höger på sidan.

I Södra Östersjöns vattendistrikt bedöms:

  • 85 procent av vattendragen och sjöarna, och 100 procent av kustvattnen vara i riskzon att inte nå god ekologisk status 2015.
  • 10 procent av vattendragen och sjöarna, och 70 procent av kustvattnen vara i riskzon att inte nå god kemisk status 2015.
  • 30 procent av grundvattenförekomsterna vara i riskzonen att inte nå god kemisk status, och 3 procent i riskzonen att inte nå god kvantitativ status 2015.

Vattenmyndigheterna har beslutat om Åtgärdsprogram, för att de miljökvalitetsnormer som har fastställts för vattendistriktets vattenförekomster ska uppfyllas.

Kommunfullmäktige i Aneby har också beslutat om Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

För mer information om miljöskydd, kontakta  Miljöenheten 

Senast kontrollerad: 2013-10-16.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]