Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Miljöskydd » Avfallshantering
Huvudmeny

Avfall och renhållning

Det är det kommunala bolaget Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) som ansvarar för renhållningen i kommunen.

Tillsynsnämnden har tillsyn över att avfallshantering och renhållning sker enligt gällande lagstiftning och kommunala föreskrifter. Det sker bland annat genom tillstånd, inspektioner och rådgivning om exempelvis kompostering och källsortering.

Avfallsföreskrifter och undantag

Nya lokala avfallsföreskrifter gäller sedan 2014-01-01. Mer information finns på Amaqs webbplats, se länk till höger på sidan.

Det finns undantag som gör att det går att söka dispens från renhållningsordningens regler. Ansökan ska ske skriftligt. För handläggning av ansökan tar Tillsynsnämnden ut en avgift enligt gällande taxa. Mer information om hur hushåll bör hantera sitt avfall och farliga avfall finns hos Amaq eller hos Miljöenheten. Det finns också mer information på sopor.nu eller på Avfall Sveriges webbplats.

Eldning av avfall är förbjudet!

Eldning av annat avfall än trädgårdsavfall eller rent träavfall är förbjudet och medför straffansvar enligt miljöbalken. Sopor får bara förbrännas i särskilda anläggningar med tillstånd, där man renar gaserna och där man kan åstadkomma mycket höga temperaturer och god tillgång till syre.

Småskalig förbränning orsakar bland annat utsläpp av dioxin och tungmetaller. Dioxin är en grupp organiska miljögifter som omfattar några av de mest giftiga ämnen som man känner till. Dioxinet transporteras i luften och hamnar i maten vi äter. Läs mer om dioxin och mat hos Livsmedelsverket. Småskalig förbränning är en av de största orsakerna till att vi inte når miljömålet Giftfri Miljö. Läs mer om miljömålen på Miljömålsportalen. Mer information om organiska miljögifter och dioxin finns hos Naturvårdsverket.

Kompostering

Trädgårdsavfall bör i första hand komposteras, i andra hand transporteras till återvinningscentralen i Skärsjö (Kretsloppsgården) och i tredje hand brännas. Om trädgårdsavfallet ska brännas bör Räddningstjänstens tillstånd inhämtas inom tätortsbebyggelse. Observera att det kan råda eldningsförbud. Eldning ska alltid ske på sådant sätt att det inte uppstår olägenhet.

För kompostering av köksavfall/matavfall krävs anmälan till Tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden lämnar råd för komposteringen.

Avfallskvarnar

När det gäller installation av avfallskvarnar gäller följande:

Om du har egen avloppsanordning krävs anmälan om ändring till Tillsynsnämnden. Troligen behöver din avloppsanordning byggas om för att klara den nya belastningen. För blankett, se länk till höger.

Om du har kommunalt avlopp krävs skriftligt tillstånd från huvudmannen, dvs Amaq. Du kan kontakta Amaq på tel 0380-46370. I nuläget finns ingen rötkammare på reningsverket, därför kan inte energin i matavfallet tas tillvara där. Inte heller näringen kan tas tillvara eftersom slammet inte förs tillbaka till åkermark. Det kan också vara så att matavfall i avloppet ökar risken för stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall

Avfall ska hanteras i enlighet med kommunens gällande avfallsplan och avfallsföreskrifter.

För farligt avfall som hanteras av företag finns särskilda regler i Avfallsförordningen. Läs mer om reglerna hos Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Lågenergilampor innehåller kvicksilver och ska hanteras försiktigt. Kemikalieinspektionen har tagit fram råd om hur man gör då en lampa går sönder, se länkboxen till höger på sidan.

Återvinning

För flera slag av material gäller att den som producerar en vara eller förpackning också ska ta hand om den när den tjänat ut, så kallat producentansvar. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamlingen. Om du har några synpunkter på tömning eller renhållning av återvinningsstationerna, ringer du direkt till FTI, tel. 0200-88 03 11.

En förteckning över återvinningsstationer i Aneby kommun finns hos Amaq, se länkboxen till höger på sidan. I Aneby är vi generellt duktiga på att återvinna använda förpackningar. Mer information om återvinning samt statistik över återvinning i landet och i kommunerna, hittar du på FTI:s webbplats.

Nedskräpning

Det är straffbart att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller tillsyn till. Från och med den 11 juli 2011 kan nedskräpning leda till ordningsbot på 800 kronor. 

Läs pressmeddelandet från Miljödepartementet i länkboxen till höger på sidan.

För mer information om avfall och renhållning i kommunen, kontakta Amaq eller Miljöenheten 

Senast kontrollerad: 2017-12-21.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]