Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Miljöskydd » Kemiska produkter
Huvudmeny

Kemiska produkter

Förvaring och hantering av kemiska produkter omfattas av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

Kemikalieinspektionen (KemI) är den centrala myndighet som ansvarar för det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Den 1 oktober arrangerar Länsstyrelsen i Jönköpings län den andra årliga Kemikaliekonferensen. I år är maten i fokus. Konferensen är öppen för allmänheten och kostnadsfri.

Regler om kemikalier

KemI beslutar om speciallagstiftning och sedan 1 juni 2007 gäller även EU:s kemikalielagstiftning REACH. REACH ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna ska tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler. Betydligt fler företag omfattas av kraven jämfört med tidigare. Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, eller i en beredning eller en vara, berörs av reglerna i REACH.

Under 2014 pågår ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner med fokus på farliga metaller i smycken. Syftet är att kontrollera efterlevnaden av reglerna för nickel, bly och kadmium i smycken som säljs i Sverige.

För den som är nedströmsanvändare finns nu en särskild webbsida, se länk till höger på sidan.

För en god egenkontroll behöver ditt företag en förteckning över de kemikalier som hanteras. Förslag på hur en kemikalieförteckning kan se ut hittar du hos länsstyrelsen.

För kosmetiska och hygieniska produkter gäller särskilda regler.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska produkter eller biotekniska organismer som syftar till att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller på egendom. Bekämpningsmedel får inte släppas ut på marknaden utan att medlet godkänts av KemI. Medlen delas in i tre klasser. Klass 3 får användas av var och en, medan du måste vara behörig för att få använda klass 1 eller 2. Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket anordnar behörighetsutbildningar.

Inom följande områden är det tillståndspliktigt att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Inom följande områden är det anmälningspliktigt att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat,
 • på banvallar, och
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvad­ratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Ansökan om tillstånd och anmälan görs till Tillsynsnämnden minst fyra veckor innan spridningen.

PCB

PCB är ett miljögift som finns i vissa material, till exempel fogmassor, i våra byggnader. PCB har orsakat reproduktionsstörningar hos bland annat säl, utter, sillgrissla och havsörn. Ämnet påverkar även nervsystemet och immunsystemet och kan orsaka cancer. PCB i fogmassor kan läcka ut till miljön. För att stoppa spridningen måste fogmassa med PCB och öppet exponerade golvmassor med PCB saneras så snart som möjligt.

Oljecistern (farmartank/villatank)

Brandfarliga varor, exempelvis diesel, har ofta giftiga, mutagena och/eller cancerframkallande egenskaper. Förorenad jord ska tas om hand som farligt avfall. Om en förorening upptäcks i marken måste alltid tillsynsmyndigheten omedelbart underrättas. Om föroreningen når yt- eller grundvatten kan en mycket liten mängd spill förorena stora mängder vatten, vilket kan slå ut organismer i vattnet eller göra det obrukbart som dricksvatten. Hantering av brandfarliga varor omfattas därför både av generella regler och av specifika regler för exempelvis cisterner. Några av reglerna kring cisterner sammanfattas nedan.

Oljecisterner omfattas av regler såväl från Naturvårdsverket som från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Tillsynsmyndigheter är miljöenheten och plan/bygg/räddning. Miljöenheten tar ut en avgift för handläggning av ärenden gällande oljecisterner om 700 kronor, exempelvis handläggning av skriftlig information, kontrollrapporter och tillsyn på plats.

Skriftlig information: När du låter installera en oljecistern över 1 kbm ska du skriftligen informera miljöenheten om detta. Inom skyddsområde för vattentäkt gäller skriftlig information vid förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vara.

Installationskontroll: Innan oljecisternen tas i bruk ska den kontrolleras av ackrediterat organ.

Revisionskontroll: Om en cistern skadas eller ändras, exempelvis flyttas, ska den kontrolleras av ackrediterat organ. Vid flyttning ska också miljöenheten skriftligen informeras. Cisterner får bara flyttas om de är tomma.

Återkommande kontroll: Oljecisterner som är i bruk ska kontrolleras regelbundet av ackrediterat organ, oftast vart 6:e till 12:e år.

Cistern som tas ur bruk: Anmälan ska ske på blankett som du hämtar i Blankettlagret för miljö och hälsa. 

Det är endast företag som är ackrediterade hos Swedac som får utföra kontrollerna. Hos Swedac kan du söka efter företag som är ackrediterade just nu. Sök på ackrediteringsområde "Cisterner - öppna".

Läs mer om Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 i länkboxen till höger på sidan.

Senast kontrollerad: 2014-08-13.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]