Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Miljöskydd » Små avlopp
Huvudmeny

Små avlopp

Att avloppsvattnet rinner undan är inte detsamma som att det renas i tillräcklig grad. I Aneby kommun finns nästan 1200 små avloppsanordningar. Dessa står för en stor andel av utsläppen av föroreningar till våra vattendrag och grundvatten. Utsläpp av fosfor och andra näringsämnen orsakar övergödning, som bland annat kan leda till giftig algblomning. Ett dåligt avlopp som läcker bakterier kan också förorena vattentäkter. Många läkemedel och andra kemikalier passerar anordningen ut i naturen. Som ägare till ett enskilt avlopp har du alltså stora möjligheter att påverka vår närmiljö positivt!

Ett avlopp är inget man ”fixar en gång för alla”. Alla avlopp behöver tillsyn och skötsel. För markbaserad rening måste infiltrationen/markbädden bytas ut eller renoveras när den tjänat ut.

Vem har ansvar för vad?

Som fastighetsägare/brukare av avloppet är du bland annat skyldig att känna till de miljö- och hälsorisker som finns med avloppet, vidta de skyddsåtgärder som behövs för att undvika miljöpåverkan och välja den lämpligaste platsen för verksamheten. Det är du som ansvarar för att det finns gällande tillstånd och du ska utföra den egentillsyn som krävs.

Tillsynsnämnden är ansvarig för att i den omfattning som behövs kontrollera att fastighetsägaren uppfyller kraven genom egentillsyn. Nämnden kan besluta om föreläggande eller förbud för att avloppsanläggen ska motsvara de krav som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Tillsynsnämnden ska i varje enskilt fall avgöra skyddsnivån för miljöskydd och för hälsoskydd.

Slamavskiljare töms i regel en gång per år genom det kommunala bolaget Amaq. Om du vill ta hand om slam från slamavskiljaren eller urin själv eller kompostera latrin, krävs tillstånd enligt de lokala avfallsföreskrifterna. Tillstånd söks hos Tillsynsnämnden.

Avgifter

Tillsynsnämnden tar ut avgift för handläggning av ansökan/anmälan av avlopp. Nämnden tar också ut avgift för tillsyn. Om du ansöker om eget omhändertagande av avloppsfraktioner tas handläggningsavgift ut för detta.

Amaq, som ansvarar för tömning av slamavskiljare, tar ut en avgift för tömningen.

Taxorna fastställs av kommunfullmäktige.

I vissa fall krävs serviceavtal och/eller provtagning. Förbrukning av el och kemikalier kan också vara aktuellt.

Tillbaka

Att skaffa avlopp

Köpa hus med eget avlopp

Kartlägg status på vatten- och avloppsanläggningar vid husförsäljning. Det ligger i både säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd och i värsta fall tvister.

Läs den här broschyren:

application/pdf Mäklarfolder (727,94 kB)

Välja teknik

Vad som passar bäst beror på vilken standard som önskas i boendet och vilka förutsättningarna är i byggnaden och på platsen. Om skyddsnivån bedöms hög krävs högre reningsgrad än normalt.

Tillsynsnämnden ska i varje enskilt fall bedöma skyddsnivån. Skyddsnivån för hälsoskydd och för miljöskydd ska bedömas var för sig. Nivån kan vara antingen Hög eller Normal.

Hög skyddsnivå för hälsoskydd gäller inom ca 100 m från alla vattendrag och sjöar i Aneby kommun samt i närheten av vattentäkter. Traditionell infiltration eller markbädd uppnår kravet.

Normal skyddsnivå för miljöskydd innebär minst 70 % rening av fosfor. Traditionell infiltration eller markbädd uppnår kravet. Normalt måste en sådan anordning göras om efter ca 5-15 år.

Hög skyddsnivå för miljöskydd innebär minst 90 % rening av fosfor. Svartåns avrinningsområde är ett av 32 utpekade områden i länet där övergödningen är särskilt allvarlig. För att skydda vattnet för nuvarande och kommande generationer har Aneby och Tranås kommuner har enats om gemensamma bedömningsgrunder för hög skyddsnivån för miljöskydd. Hög skyddsnivå ska införas i två steg. Det första steget ska vara klart till 2015 (mörkblått) och det andra till 2020 (mellanblått), se kartan. Hög skyddsnivå för miljöskydd gäller också inom ca 100 m från ytvatten i hela kommunen.

Normal eller hög skyddsnivå karta

För hög skyddsnivå för miljöskydd finns tre huvudtyper av lösning.

  1. Kretsloppsanpassad lösning (se stycket längst ned på sidan)
  2. Tät markbädd med fosforfälla
  3. Kemisk fällning

Mer information och teknikjämförelser finns på Avloppsguiden.se. Du kan också rådgöra med din entreprenör eller andra konsulter.

Söka tillstånd/anmäla ändring

I många fall kan det vara både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt att lösa avloppsfrågan tillsammans med grannarna. Kom ihåg att ansöka om tillstånd eller anmäla ändring innan du vidtar några åtgärder för ditt avlopp.

För inrättande av avloppsanordning med ansluten toalett eller för att ansluta toalett till befintligt avlopp krävs tillstånd av Tillsynsnämnden. Tillstånd krävs även för att inrätta multrum, förmultningstoalett, hybridtoalett, urinseparerande toalett och torrtoalett med latrinkompostering.

För inrättande av avloppsanordning utan toalettanslutning krävs anmälan. Ändring av befintligt avlopp är också anmälningspliktigt.

Använd blanketten ”Anmälan ansökan om inrättande av avloppsanordning” som du finner i blankettlagret eller nedan. Blanketten är anpassad för infiltration/markbädd. Om du vill inrätta någon annan typ av teknik eller komplettera med annan teknik ska produktblad eller noggrann beskrivning bifogas ansökan.

Till ansökan/anmälan ska situationsplan bifogas. Av situationsplanen ska anläggningens delar framgå. Om du inte har tillgång till en karta för att upprätta situationsplan kan du höra av dig till miljöenheten, så tar vi fram en.

Vid lokaliseringen ska hänsyn tas till olika skyddsavstånd. Läs mer i broschyren här nedan,

För infiltration krävs siktanalys av ett jordprov från platsen för den tänkta infiltrationen. Siktanalysen ska bifogas ansökan/anmälan.

I Aneby och Frinnaryds vattenskyddsområden gäller förbud mot utsläpp av allt avloppsvatten.

Att handla upp och anlägga avlopp

Konsumentvägledningen kan ge tips och råd om bland annat upprättande av avtal, se länk till höger.

Tillverkarna har tagit fram en gemensam broschyr om produktkrav för enskilda avlopp, se länk till höger. För hela eller vissa delar av prefabricerade avloppsanläggningar gäller att de ska CE-märkas enligt Boverkets regler, se länk till höger.

Den som anlägger avlopp ska vara sakkunnig. På avloppsguiden.se kan du söka efter entreprenörer som har gått branschorganisationen MaskinEntreprenörernas diplomkurs. Många tillverkare håller också egna kurser och kan rekommendera entreprenörer för sina egna produkter.

Se till att det finns ett beslut (tillstånd eller föreläggande om försiktighetsåtgärder) innan du sätter igång med arbetena. Villkor som anges måste följas. Det är du som sökande som ansvarar för att villkoren följs. Exempelvis ska anläggandet dokumenteras och dokumentationen skickas in till myndigheten. Branschorganisationen MaskinEntreprenörerna har tagit fram en kontrollplan för markbaserade anläggningar, se länk till höger. Vissa tillverkare har egna kontrollplaner för sina produkter.

Tillbaka 

Att ha avlopp

Egenkontroll/egentillsyn

Som fastighetsägare/brukare av avloppet är du bland annat skyldig att känna till de miljö- och hälsorisker som finns med avloppet, vidta de skyddsåtgärder som behövs för att undvika miljöpåverkan och välja den lämpligaste platsen för verksamheten. Det är du som ansvarar för att det finns gällande tillstånd och du ska utföra den egentillsyn som krävs.

I tillstånd eller föreläggande om försiktighetsåtgärder kan det finnas särskilda villkor som måste följas. Om det inte finns några sådana särskilda krav måste du ändå utföra den egentillsyn som krävs. Här är några tips och checklistor för egenkontroll.

Om du har något prefabricerat steg i din avloppsanläggning bör du följa tillverkarens rekommendationer.

Funktionen för alla avlopp bör vara möjliga att kontrollera. Vid hög skyddsnivå för miljöskydd är det ett krav. Reningsgraden bör regelbundet kontrolleras genom provtagning och analys.

För fosforfälla med krossad kalk bör pH i utgående vatten mätas minst ett par gånger per år och kalken bytas ut vid tillverkarens rekommenderade värde.

Offentlig kontroll/tillsyn

Tillsynsnämnden är ansvarig för att i den omfattning som behövs kontrollera att fastighetsägaren uppfyller kraven genom egentillsyn. Nämnden kan besluta om föreläggande eller förbud för att avloppsanläggen ska motsvara de krav som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Tillsynsnämnden ska i varje enskilt fall avgöra skyddsnivån för miljöskydd och för hälsoskydd.

I tillsynen kan provtagning och analys ingå.

Tillsynsnämnden tar ut avgift för tillsyn. Taxan fastställs av kommunfullmäktige.

Slamtömning

Slamavskiljare töms i regel en gång per år genom det kommunala bolaget Amaq. Om du vill ta hand om slam från slamavskiljaren eller urin själv eller kompostera latrin, krävs tillstånd enligt de lokala avfallsföreskrifterna. Du kan också ansöka om förlängt tömningsintervall. Tillstånd söks hos Tillsynsnämnden.

Amaq tar ut en avgift för tömningen. Taxan fastställs av kommunfullmäktige.

Slamtömning kan utföras som heltömning eller deltömning. Vid en deltömning transporteras endast yt- och bottenslammet bort medan vattenfasen, efter tömningen, släpps tillbaka i slamavskiljaren. Fördelen med deltömning är att metoden bevarar bakteriefloran i slamavskiljaren vilket i sin tur förbättrar avloppsanläggningens reningsfunktion. En annan fördel är att fler slamavskiljare kan tömmas per slambil och tur vilket är positivt för miljön. Deltömning innebär inte att du behöver tömma din brunn oftare. Vid sluten tank och vid kemisk fällning gäller heltömning.

Vissa typer av slamavskiljare måste återfyllas snarast efter tömning, annars kan de tryckas ihop. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för detta.

Mer information om slamtömning ser du på Amaq.se där hittar du även en checklista som du kan använda för att säkerställa att din avloppsanläggning blir tömd. 

Eget omhändertagande av avloppsfraktioner

Om du ansöker om eget omhändertagande av avloppsfraktioner tas handläggningsavgift ut för detta. Taxan fastställs av kommunfullmäktige. Ansökan kan gälla avloppsslam, urin, latrin eller förbrukad fosforfälla av krossad kalk.

För användning av avloppsslam på åkermark gäller särskilda regler.

application/pdf Avloppsslam_A4 (704,84 kB)

Norrköpings kommun har tagit fram ett informationsblad om urinseparerande och torra lösningar, Dasspappret, se länkboxen till höger på sidan.

Tillbaka

Hållbart kretslopp för små avlopp

Ett samarbetsprojekt har startat under början av 2015 där LRF, Aneby och Tranås kommun ingår. Syftet med projektet är att kommuninvånare med enskilt avlopp ska ha möjlighet att välja en avloppslösning som både klarar Hög skyddsnivå och har ett kretslopp av näringsämnen. En lagrings- och behandlingsanläggning är under planering och beräknas kunna tas i bruk under 2016.

Läs mer i broschyren här nedan,

För mer information, kontakta Miljöenheten

Tillbaka

Senast kontrollerad: 2018-05-15.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]