Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Näringsliv » Bredbandsutbyggnad
Huvudmeny

Bredbandsutbyggnad i hela Aneby kommun

Aneby kommun är på god väg att kunna erbjuda tillgång till bredband via fiberoptik till alla invånare i kommunen. Det här har varit en tydlig målsättning sedan bredbandsstrategin antogs 2013.  

När det gäller landsbygden ligger ansvaret för utbyggnaden på byanätsföreningar. I tätorterna Aneby och Sunhultsbrunn är det däremot företaget IP-Only som svarar för utbyggnaden. Tidigare var kommunens egna bolag, Aneby Miljö & Vatten AB, ägare till stadsnätet i tätorterna, men Amaq AB avser att sälja nätet och rättigheterna till utbyggnaden.

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden i Aneby kommun drivs genom lokala byanätsföreningar och i nära samarbete med byNet, ett företag som specialiserat sig på det här sättet att bygga och bekosta fiberutbyggnaden. Vintern 2015 tändes de två första näten upp, Bälaryd Fiber och Askeryds Byanätsförening. Ytterligare två byanätsföreningar har bildats för att svara för utbyggnaden i återstående delar av landsbygden. Dessa föreningar är Haurida-Vireda Framtidsfiber samt Ralången Fiber. Båda föreningarna har uppnått alla kriterier som krävs för att söka pengar till utbyggnaden från Landsbygdsprogrammet. Detta har gjorts under hösten 2015 och föreningarna inväntar besked om bidrag.

Bredbandsstrategi fastlagd av kommunfullmäktige

Aneby kommun har lagt fast en bredbandsstrategi som i stort drar upp riktlinjerna för hur utbyggnaden ska ske i kommunen. Målet i denna är att samtliga fastigheter i kommunen kan erbjudas anslutningsmöjlighet. Bredbandsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2013. Målsättningen är att minst 90 procent av alla hushåll ska ha bredbandsmöjligheter till 2020.

Ett väl uppbyggt bredbandsnät är en viktig del av kommunens långsiktiga strävan i att utveckla Aneby kommun till en attraktiv och tillväxtorienterad kommun. Alla, både medborgare och näringsliv, skall uppleva att modern informationsteknik (IT) finns tillgänglig med bästa möjliga standard varhelst du befinner dig i kommunen. IT-möjligheterna ska i framtiden inte styra var man kan bosätta sig.
Länk till bredbandsstrategin, PDF-dokument, se högermarginalen

Askeryd var först igång med ett byanät

Askeryds Byanätsförening är den förening som visat vägen på landsbygden i kommunen. Här startades arbetet 2011 med att värva ihop ett tillräckligt antal intresserade för att få till stånd ett byanät. Arbetet har utvecklats tillsammans med byNet. Onsdagen 25 sept 2013 togs det historiska beslutet om att starta nedgrävningen av byanätet i Askeryd. I maj 2013 fick Askeryds byanät ja från länsstyrelsen på sin ansökan om 4,5 miljoner kronor till utbyggnaden. Under 2014 pågick ett intensivt arbete med nedgrävning och montering av hela byanätet och slutligen kunde nätet tändas upp i februari 2015.
Länk till Askeryds hemsida, se högermarginalen.

Bälaryd svarade för en rekordsnabb resa

I Bälaryd Fiber kom arbetet igång på allvar sent på hösten 2012, efter att Aneby kommun haft ett informationsmöte för landsbygden i Åsens by. Föreningen Bälaryd Fiber ekonomisk förening startade i december 2012 i samarbete med byNet. Föreningen kunde snegla mycket på hur Askeryd gått tillväga. Arbetet i Bälaryd forcerades rejält och nedgrävningen av ledningsnätet genomfördes parallellt med Askeryd. Till slut var det Bälaryd Fiber som var den byanätsförening i kommunen som först kunde tända upp sitt nät. Det skedde i december 2014.
Länk till Bälaryds hemsida, se högermarginalen.

Haurida-Vireda Framtidsfiber

Haurida-Vireda Framtidsfiber arbetar med den nordvästra delen inkluderat Vireda och Haurida kyrkbyar, samt all landsbygd däromkring. Föreningen har fått ihop tillräckligt antal abonnenter som anslutit sig, det vill säga över 85% av alla fastboende. Därmed har föreningen ansökt om utbyggnadsbidrag från Landsbygdsprogrammet.
Länk till Haurida-Vireda Framtidsfibers hemsida, se högermarginalen.

Ralången Fiber

Ralången Fiber agerar i den nordöstra kommundelen. I Ralångens Fibers område ingår Hullaryd och Frinnaryd, medan Sunhultsbrunns tätort är undantagen. Däremot är landsbygden runt Sunhult med i Ralången Fiber. Föreningen söker bidrag från Landsbygdsprogrammet och uppfyller alla krav som ställs på sökanden, bland annat mer än 85% hushållstäckning. I ansökan får inte Frinnaryds tätort inräknas, men föreningen har för avsikt att svara för utbyggnaden även här.
Länk till Ralången Fibers hemsida, se högermarginalen.

Bredband i Aneby och Sunhultsbrunn

I Sunhultsbrunn ligger ansvaret för utbyggnaden av fiberanslutningar på Svenska Fibernät/IP-Only. Utbyggnaden påbörjades i oktober 2015.

Svenska Fibernät/IP-Only har också ansvaret i Aneby tätort. Även här är ambitionen att komma igång med utbyggnaden under senhösten 2015.  

Regeringens bredbandsstrategi

Den 3 november 2009 offentliggjordes regeringens ”Bredbandsstrategi för Sverige”. Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. En förutsättning för att möta utmaningarna är att det finns tillgång till bredband med hög överföringshastighet i hela landet.

Målen i strategin är:

  • 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Ovanstående mål är det som Aneby kommun jobbar efter. Det är viktigt att företag och hushåll i alla delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger.

Demokrati- och rättighetsfråga

Alla hushåll och företag bör också ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. När allt fler tjänster i samhället blir digitala, måste alla ha möjlighet att koppla upp sig. Det handlar om att ha en fungerande vardag. Det är i grunden en demokrati- och rättighetsfråga. Studier visar att de kommuner som har en väl utbyggd fiber får en positiv ekonomisk tillväxt i form av ökad sysselsättning och en positiv befolkningsutveckling. Ett väl utbyggt bredbandsnät är en viktig del i den långsiktiga strävan att utveckla Aneby kommun till en attraktiv och tillväxtorienterad kommun.

Telia har aviserat att små telestationer på sikt kommer att läggas ner. Följden blir då att boende på landsbygden förlorar möjligheten till fast telefoni och enklare bredbandsanslutningar.

Senast kontrollerad: 2016-04-02.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]