Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Näringsliv » Upphandlingar
Huvudmeny

Upphandlingar

En kommun ska följa Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) eller Lag (2007:1092) om offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUFS) vid i stort sett alla köp, hyra och leasing av varor och tjänster. Detsamma gäller för driftentreprenader och byggentreprenader.  Lagarna är en nationell anpassning av gällande EU-direktiv som berör all offentlig upphandling inom EU. Vilka regler i LOU respektive LUFS som ska användas vid en upphandling, är olika beroende på omfattningen av upphandlingen och vad upphandlingen omfattar.

Regleringar för offentlig upphandling finns till för att:

  • konkurrensen mellan företagen ska utnyttjas till nytta för konsumenterna och samhällsekonomin
  • företagen ska ha lika förutsättningar att konkurrera, oavsett vart de kommer ifrån
  • ageranden som begränsar konkurrensen ska undanröjas
  • det företag som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna mest förmånligt ska vinna

Huvudregeln är att all upphandling ska annonseras för att alla leverantörer ska få kännedom om aktuella upphandlingar och på så sätt kunna vara med och lämna anbud. Aneby kommun annonserar sina upphandlingar på databasen Tendsign.

Policy och anvisningar

För att verksamheten i kommunen ska fungera och servicenivån till innevånarna ska kunna hållas hög, krävs ett ständigt flöde av varor och tjänster till alla delar inom organisationen. Det är därför av stor betydelse för ekonomin vilka leverantörer som anlitas, vilka prestationer som erhålls och på vilka villkor. Dessa frågor avgörs genom det sätt på vilket Aneby kommun hanterar sin upphandlings- och inköpsverksamhet.

Policy för Upphandlings- och inköpsverksamhet i Aneby kommun

Många medarbetare utför och deltar i anskaffning och inköp av varor och tjänster till kommunen. För att få en effektiv verksamhet är det nödvändigt att alla som medverkar har en gemensam grundsyn, och arbetar efter gemensamma regler och riktlinjer. Detta policydokument är därför en vägledande och styrande handling för anskaffning, inköp/upphandling av varor och tjänster i Aneby kommun. Du hittar hela dokumentet för nedladdning till höger på sidan.

Anvisningar till Upphandlings- och inköpspolicyn i Aneby kommun

Kommunstyrelsens ansvar vad gäller upphandlings- och inköpsverksamhet delegeras till och utövas av förvaltningsorganisationen. Det är kommunchefens ansvar att se till att Lagen om offentlig upphandling följs, och att verka för att verksamheterna använder kommunens inköpspolicy. För att underlätta detta arbete, finns anvisningar som mer i detalj beskriver innebörden av Upphandlings- och inköpspolicyn. Du hittar hela dokumentet för nedladdning till höger på sidan. 

Ansvarig för frågor kring upphandling är Johanna Evegren

Senast kontrollerad: 2016-03-14.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]