Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Positivt resultat för 14:e året i rad när kommunens årsredovisning klubbades
Huvudmeny

Positivt resultat för 14:e året i rad när kommunens årsredovisning klubbades

En stund föll snön tät utanför fönstren på Gula villan när 2015 års resultat för kommunen avhandlandes. Årsredovisningar för kommunens bolag Aneby miljö och vatten (Amaq), samt stiftelserna Aneby bostäder och kulturreservatet Åsens by klubbades också vid måndagens sammanträde för kommunfullmäktige.

Sammanfattning av resultat

Är du intresserad av att läsa årsredovisningarna i sin helhet så kommer de att läggas upp inom kort. Nedan följer en sammanställning av resultaten och därefter kan du läsa en kortare sammanfattning av varje organisations redovisning.

Aneby kommun, 8,6 miljoner kronor
Aneby Miljö & Vatten (Amaq), 0,5 miljoner kronor
Stiftelsen Aneby bostäder, 0,8 miljoner kronor
Stiftelsen Åsens by, -0,4 miljoner kronor

Aneby kommun

Kommunchef Anne Hallberg och tillförordnad ekonomichef Kristin Järvmark presenterade resultatet för kommunen.

Anne inledde med att berätta om kommunens övergripande mål om att 2025 ha 7000 invånare. Under 2015 har befolkningen ökat från 6 426 till 6 537, delvis på grund av ett ökat antal födda.

Senare halvåret av 2015 präglades av flyktingmottagandet där organisationer och medborgare med gemensamma krafter visade medmänsklighet och flexibilitet i arbetet. Tack vare det stora mottagandet har Aneby kommun också kunnat utöka sina verksamheter och anställa fler personer, vilket finansieras av Migrationsverket.

Totalt sett är 71 % av målen som är uppsatta för verksamheterna helt eller delvis uppnådda, vilket såklart är positivt, men utrymme för förbättringar finns. Lars-Erik Fälth, kommunalråd, uttrycker också att "Aneby kommun har bra ordning på sin budget och sina verksamheter där flertalet verksamheter ligger i topp i Sverige".

Bland annat Jimmy Henriksson (L) kommenterade budgeten vid mötet och passade på att skicka ett tack till verksamheterna och deras sätt att möta utmaningen med det stora flyktingmottagandet.

Sammantaget blir årets resultat för Aneby kommun positivt och landar på 8,6 miljoner. Aneby kommun redovisar därmed för 14:e året i rad ett positivt resultat.

Aneby miljö och vatten (Amaq)

VD Björn Stendahl och styrelseordförande Lars Asklöf presenterade resultatet för Amaq.

En rad upphandlingar har under 2015 pågått, bland annat avloppsreningsverk i Askeryd och överföringsledning/ledningsnät i Ralingsås. Vad gäller avfall finns stora bekymmer kring tillgänglighet för tömning av slambrunnar. Det har medfört ökade personalkostnader. Återvinningscentralen har fungerat bra och det finns planer för modernisering för framtiden. Verksamheten kring vatten, avlopp och avfall hamnar på ett resultat om plus/minus noll. Då finns pengar avsatt för framtida investeringar om 2,9 miljoner kronor.

Fjärrvärmenätet har ca 250 fastigheter anslutna vilket innebär en minskning av koldioxidutsläpp med ca 8000 ton per år. Resultatet för fjärrvärmen visar ett minus på 3,2 miljoner kronor på grund av utrangeringar av gammal utrustning med mera, något som förväntas ge en positiv effekt på resultatet de närmsta åren.

Fibernätet såldes under året till IP only och målet för utbyggnadens hastighet blir skarpare jämfört med de nationella målen. Stadsnätsförsäljningen innebär att resultatet för området 2015 är positivt, 3,6 miljoner.

Det totala resultatet för Amaq är knappt en halv miljon kronor.

Stiftelsen Aneby bostäder

VD Christian Brännström och styrelseordförande Erik Isaksson håller ett anförande där de berättar kort om Aneby bostäders historiska resa mot att bli en allt mer attraktiv och flexibel organisation.

Under 2015 har före detta Värdshuset och Carlsgården köpts, samtidigt som en hel del resurser lagts på underhåll av befintliga fastigheter. TV-nätet har under året anpassats för att hantera digitala signaler istället för analoga.

För framtiden planeras 32 nya lägenheter att byggas nedanför före detta värdshuset för att möta den stora efterfrågan som finns. Idag finns ungefär 300 personer på intresselistan för hyreslägenheter.

Christian avslutade med att tacka för sig och sin tid som VD för Aneby bostäder när han nu går vidare mot nya utmaningar. Resultatet för Aneby bostäder landar på 0,8 miljoner kronor.

Stiftelsen kulturreservatet Åsens by

Verksamhetschef Anneli Persson och styrelseordförande Irene Oskarsson sammanfattar avslutningsvis årsredovisningen för Åsens by, inledningsvis genom att konstatera att Åsens by snart fyller 116 år. Visionen är att Åsens by ska vara Sveriges mest attraktiva kulturreservat för gammal som ung.

Stiftelsen är beroende av bidrag från Länsstyrelsen och Aneby kommun för att skapa sin verksamhet. Att kunna uppvisa en genuin miljö med djurhållning, landskapsvård och byggnader enligt sekelskiftesstandard och i denna miljö bedriva kulturturism utifrån den budget som finns är enligt de föredragande ingen enkel matematik.

Utmaningarna för framtiden är att hantera investeringsbehov och att arbeta för ökade intäkter genom att upprätthålla och öka Åsens bys attraktivitet.

Åsens by redovisar ett resultat om minus knappt 0,4 miljoner kronor.

Publicerad 2016-04-25
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]