Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Samhällsbyggnadsavdelningens kundenkät klar!
Huvudmeny

Samhällsbyggnadsavdelningens kundenkät klar!

Aneby kommun strävar ständigt efter att öka kvaliteten på sina varor och tjänster. Ett av våra övergripande mål är att Nöjd Kund Index (NKI) sammanvägt för alla avdelningar ska vara minst 80%. Den totala kundnöjdheten för år 2016 var 84 procent.

Samhällsbyggnadsavdelningens verksamhetsidé

Samhällsbyggnadsavdelningen ska arbeta tillsammans med övriga avdelningar i den kommunala organisationen för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande utifrån gällande lagstiftning, internationella och kommunala styrdokument. Genom dialog och delaktighet vill vi skapa förståelse för detta arbete bland medborgare och verksamhetsutövare. Verksamheten ska präglas av objektivitet, effektivitet och god service utan att ge avkall på rättssäkerheten. 

Kundenkät

Samhällsbyggnadsavdelningen följer årligen upp våra kunders uppfattning om oss genom en kundenkät. Under år 2016 hanterades totalt 1 247 ärenden av avdelningen. Av dessa avsåg 793 ärenden information, utbildningar med mera. En del av de resterande ärendena avser till exempel utredningsuppdrag och personalärenden, där det saknas motpart. Vår ambition är att enkäten ska skickas till vår motpart för vart fjärde ärende under året, i de fall det är lämpligt/möjligt. Till skillnad från tidigare år har enkäten gått ut till var tredje ärende under 2016. För år 2016 skickades totalt 157 enkäter ut, av vilka 38 besvarades.

Mottagarna svarar helt anonymt på några enkla frågor;

1. om de svarar i egenskap av privatperson eller verksamhetsutövare

2. om ärendet påbörjades på eget eller myndighetens initiativ

3. vilken enhet som ärendet berörde

4. hur man upplevde personalens tillgänglighet

5. hur man upplevde bemötandet

6. om man anser att ärendet handlades tillräckligt snabbt

7. helhetsomdöme

Fråga 4-7 anges i en skala 1-6. Vår kundnöjdhet är medelvärdet av frågorna 4-7 jämfört med det maximalt möjliga värdet. Den totala kundnöjdheten för år 2016 var 84 procent. Av nedanstående diagram framgår resultatet av våra mätningar från år 2006 till och med år 2016. Undersökningen visar också att 92 procent av våra kunder ger oss betyget 4 eller högre i helhetsomdöme. Minst nöjd är man med personalens tillgängligheten, men 89,5 procent av kunderna ger ändå betyget 4 eller högre. Allra mest nöjd är man med bemötandet när man väl får kontakt med personalen, där 100 procent av kunderna ger oss betyget 4 eller högre.

En bild på statistik över NKI nöjdheten med samhällsbyggnad.

Samhällsbyggnadsavdelningen tackar alla som medverkat i vår kundenkät – din åsikt är viktig för oss!

Publicerad 2017-02-21
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]