Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Omsorg och stöd » Värdighetsgarantier
Huvudmeny

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantier i Aneby kommun

Alla människor har rätt att bemötas med respekt, oavsett vem du är eller hur gammal du är.  Därför har Aneby kommun utformat värdighetsgarantier som sammanfattar kommunens etiska mål och som tydliggör på vilket sätt vi ska arbeta för att uppnå målen.

För att garantierna ska användas aktivt och skapa möten präglade av respekt och trygghet har Aneby tillsammans med Eksjö kommun samverkat kring arbetet med implementeringen av värdegrunden inom äldreomsorgen. Under hösten 2013 kommer Annelie Kjellberg (Aneby) Britt-Marie Johansson (Eksjö) och Inger Häll (Eksjö) att anordna värdegrundsutbildningar för chefer och medarbetare i kommunen med utgångspunkt i de lokalt utformade värdighetsgarantierna.

Läs mer om Värdighetsgarantier på Socialstyrelsens webbplats i länken till höger på sidan.

Aneby kommun garanterar:                     

Värdigt liv

Respekt för privatliv och personlig integritet
 • Den äldre personen får leva sitt liv i enlighet med sin personlighet och identitet genom att personalen har ett samtal med den äldre vid upprättande av genomförandeplanen.
 • Den äldre personens bostad är dennes hem och respekteras genom att personalen alltid knackar på dörren.                        
Möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande
 • Den äldre personen har stöd i att upprätthålla sitt oberoende genom att personalen är lyhörd och arbetar utifrån den äldres resurser och förmågor från bistånd till genomförande.
 • Personalen lyssnar till och stödjer den äldres förmåga att uttrycka sina behov i varje möte.
 • Den äldre personen har möjlighet att vara med och påverka när och hur insatserna ska ges genom att uttrycka sina önskemål vid upprättande av genomförandeplanen.
Individanpassning och delaktighet
 • Den äldre personen får den information han eller hon behöver för att kunna vara delaktig i beslut och insatser.
 • Den äldre personen är delaktig och har ett verkligt inflytande över hur den egna omsorgen och vården utformas genom att vid upprättande av genomförandeplan få möjlighet att uttrycka sina behov och önskemål gällande verkställande av insatser.
 • Personalen samarbetar med närstående när den äldre personen så önskar.
Insats av god kvalitet
 • Personalen har engagemang och den kompetens som krävs för att utföra omsorg och vård genom att erbjudas erforderlig vidareutbildning inom relevant område.
 • Den äldre personens omsorg och vård följs upp genom uppföljning och utvärdering av genomförandeplan var 6:e månad eller vid större förändring av insatser.
Ett gott bemötande
 • Den äldre personen bemöts med respekt, öppenhet och närvaro genom att personal alltid samtalar och sätter sig ned vid mötet med den äldre personen.  
 • Den äldre personens unika situation uppmärksammas genom att personal visar lyhördhet och tillfrågar den äldre om det är något ytterligare han eller hon önskar innan personal lämnar den äldre.

Välbefinnande

Känsla av trygghet
 • Den äldre personens åsikter och synpunkter tillvaratas genom att ta hänsyn till den äldre personens önskemål då kontaktperson bland personalen utses.
 • Den äldre personen kan lita på att personal håller vad de lovar genom att alltid ringa två timmar innan, om besöket förväntas bli försenat mer än 30 minuter.
Upplevelse och meningsfullhet
 • Personalen skapar förutsättningar för den äldre personen att uppleva en meningsfull tillvaro, alltifrån möjligheten att utöva en fysisk aktivitet till att han eller hon kan leva efter sin kultur, livsåskådning och tro genom att inhämta kunskap om den äldre personens tidigare livsstil och önskemål.
Senast kontrollerad: 2013-10-23.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]