Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Bygga, riva och förändra » Anmälningspliktiga ärenden
Huvudmeny

Anmälningspliktiga ärenden

Ska du installera en braskamin eller eldstad eller kanske riva en bärande vägg? Bygga en komplementbyggnad på 25 kvadratmeter, tillbyggnad på 15 kvadratmeter eller inreda ytterligare en bostad?

Innan du gör det, behöver du anmäla arbetet till samhällsbyggnadsavdelningen och få ett startbesked innan byggstart.

Vad är anmälningspliktiga åtgärder?

Det finns arbeten som inte kräver bygglov, men som istället kräver en anmälan till samhällsbyggnadsavdelningen. Om en åtgärd är lovpliktig ska du ansöka om bygglov. Om så är fallet ska du inte lämna in en ansökan om anmälningspliktig åtgärd.

Tänk också på att vissa åtgärder är anmälningspliktiga även om de görs i en bygglovbefriad byggnad. Det kan till exempel handla om installation av vatten och avlopp eller en braskamin, i en friggebod. Debitering för åtgärden tas ut enligt antagen taxa.

När behöver du göra en anmälan?

Du behöver anmäla följande, om det inte krävs bygglov:

- rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,

- nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser

- ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,

- installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,

- installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,

- ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,

- underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,

- nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,

- uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter, så kallat Attefallshus,

- ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter, så kallat Attefallshus,

- tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus eller

- inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Här är Boverkets guide för anmälan för bygglovsbefriade åtgärder

Din anmälan ska innehålla:

  • Anmälan (ej bygglovpliktig åtgärd)
  • En situationsplan (tomtkarta) med förslaget inritat i skala 1:400 alternativt 1:500
  • Planritning i skala 1:100
  • Fasadritningar i skala 1:100
Senast kontrollerad: 2015-09-15.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]