Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Bygga, riva och förändra » Kontrollansvarig och kontrollplan
Huvudmeny

Kontrollansvarig och kontrollplan

Som byggherre ansvarar du för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. I de flesta större byggprojekten måste du anlita en kontrollansvarig, som ansvarar för att de tekniska kraven följs.

Vad är en kontrollansvarig?

Byggherren har enligt plan- och bygglagen, ansvaret för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. Som en garanti för att byggherren följer detta ansvar, krävs i de flesta projekt att byggherren anlitar en kontrollansvarig.

  • Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning, i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras samt vara certifierad.
  • En kontrollansvarig ska ha kunskap om gällande lagar och bestämmelser och hjälpa byggherren att upprätta en kontrollplan. För vissa åtgärder krävs ingen kontrollansvarig, se nedan för exempel.
  • Den kontrollansvariges uppgift är att se till att kontrollplan samt gällande bestämmelser och villkor följs, så att byggarbetet följer samhällets krav vad gäller stabilitet, säkerhet med mera. Han eller hon ska även närvara vid samråd och så småningom lämna in ett utlåtande inför slutbeskedet.
  • I den äldre plan- och bygglagen kallades kontrollansvarig för kvalitetsansvarig.

Vem har ansvaret?

Det är alltid byggherrens ansvar att se till att kraven i plan- och bygglagen följs och att kontroller görs i tillräcklig omfattning. Byggherrens ansvar gäller även om det finns en kontrollansvarig. Det är byggherrens ansvar att, innan bygget startar, lämna ett förslag på kontrollplan. Kontrollplanen ska fastställas av oss i startbeskedet. Till sin hjälp att övervaka bygglagstiftningen och kontrollplanens innehåll, ska byggherren normalt utse en kontrollansvarig.

Var hittar jag en kontrollansvarig?

Här kan du hitta certifierade kontrollansvarig i Sverige

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som redovisar vad som ska kontrolleras, på de ritningar och andra handlingar som tas fram innan byggstart, samt de kontroller som behövs under bygg- eller rivningsarbetets gång. Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav, på tekniska egenskaper hos byggnadsverk och byggnadsmaterial följs. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation.

En kontrollplan ska upprättas för alla ärenden som kräver bygg- rivnings-, marklov eller är en anmälningspliktig åtgärd . Den ska anpassas till byggherrens kompetens och arbetets svårighetsgrad.

Om det finns en kontrollansvarig till ditt projekt, är det normalt den personen som gör kontrollplanen. Om ingen kontrollansvarig behövs, men en kontrollplan ska upprättas kan du få hjälp med förslag på hur en kontrollplan kan se ut.

När ska kontrollplanen lämnas in?

I enkla ärenden ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglov och anmälningsskedet. På så sätt kan man få startbesked, samtidigt med beslut om bygglov. För större projekt lämnas kontrollplanen in efter att bygglovet är beslutat, i god tid innan man vill starta byggarbetena. Om det krävs ett tekniskt samråd, vilket anges i bygglovbeslutet, ska kontrollplanen lämnas senast vid samrådet.

Vi kan lämna synpunkter på den kontrollplan som är inlämnad, till exempel att den behöver kompletteras eller ändras. När kontrollplanen är godkänd fastställs, den i beslut om startbesked. Därefter kan bygg- eller rivningsarbeten påbörjas.

När byggarbetena är slutförda, ska kontrollplanen som fastställdes i startbeskedet lämnas på nytt till oss, men med signaturer och eventuella kommentarer, som visar att kontrollerna är gjorda. En signerad kontrollplan, är ett av de dokument som behövs för att ge ett slutbesked. 

Senast kontrollerad: 2015-02-19.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]