Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Bygga, riva och förändra » Mark- och rivningslov
Huvudmeny

Mark- och rivningslov

Har du planer på att riva en byggnad eller ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka rivnings- eller marklov. I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud.

Marklov

Kan behövas för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar höjdläget kräver marklov inom detaljplanelagt område. Gränsen för höjdförändringar som är lovpliktiga är 0,5 meter.

Kan också behövas för skogsplantering och fällning av skyddade träd, om kommunen bestämt detta i en detaljplan eller i områdesbestämmelser. Finns bestämmelser kan det till exempel handla om ett behov att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, som exempelvis en allé. Att plantera enstaka träd på din tomt kräver inte marklov.

Schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten kräver inte ett separat marklov eftersom markarbetena prövas i själva bygglovärendet. Den färdiga markhöjden behöver därför framgå av handlingarna i bygglovansökan. Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning samt sprängning. I samband med sprängning ska ett tillstånd lämnas av polisen.

Rivningslov

Rivningslov krävs om du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad som ligger inom detaljplanelagt område eller när områdesbestämmelserna kräver. Men du behöver inte rivningslov när du ska riva utanför ett planlagt område, men tänk på att arbetet alltid är anmälningspliktigt.

Din ansökan ska innehålla: 

Rivningslov

  • Ansöka om rivningslov 
  • Karta som visar vad som ska rivas (till exempel en fastighets- eller primärkarta)
  • Rivningsplan (beskriver bland annat hur rivningsmassorna och eventuellt miljöfarligt material ska hanteras)

Marklov

  • Ansökan om marklov
  • Situationsplan (karta som visar fastigheten)
  • Marksektionsritning
Senast kontrollerad: 2015-02-19.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]