Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Kommunens planarbete » Översiktsplan
Huvudmeny
Översiktsplan

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Aneby kommuns gällande översiktsplan antogs 2013 och tar sikte på hur kommunen ska utvecklas till år 2025.

Vad är en översiktsplan?

Syftet med en översiktsplan är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, tyngdpunkten ligger därmed på användningen av mark- och vattenområden.

Planen beskriver hur befintliga miljöer kan bevaras och utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen behandlas bland annat frågor rörande nya bostäder, förbättrade kommunikationer, miljö och natur. En översiktsplan täcker hela kommunens geografiska yta.

Det är Plan- och bygglagen (PBL) som styr och reglerar den översiktliga planeringsprocessen. Planen ska vara aktuell och måste därför aktualitetsförklaras varje mandatperiod. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan fungerar som ett vägledande verktyg vid bland annat detaljplanering och bygglovsprövning.

Läs mer om översiktlig planering på Boverkets hemsida.

Aneby kommuns översiktsplan

Aneby kommuns översiktsplan antogs 2013 och tar sikte på hur kommunen ska utvecklas till år 2025 med utgångspunkt i kommunens vision om ”Ett gott liv i en hållbar kommun”. Planen arbetades fram med kommunens olika verksamheter och i dialog med kommuninvånarna.

Under 2016 ska arbetet med att revidera Anebys översiktsplan börja. Tanken är att då uppdatera och ändra delar av översiktsplanen som idag inte längre kan ses som gällande- detta för att planen ska hållas aktuell.

Läs Aneby kommuns översiktsplan.

Gång- och cykelplan

Just nu arbetar Aneby kommun med att ta fram en ny gång- och cykelplan. Planen utformas som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och kommer ersätta den cykelplan som finns i den kommunövergripande översiktsplanen.

Att ta fram en översiktsplan är en lång process. Just nu befinner sig kommunen i ett första steg- att ta fram ett planförslag. Förslaget beräknas sändas ut på samråd under sommaren 2016.

Senast kontrollerad: 2016-02-19.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]