Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Meddelande om beslut om uppförande och drift av vindkraftverk i Frinnaryd
Huvudmeny
Flygbild över Aneby centrum

Meddelande om beslut om uppförande och drift av vindkraftverk i Frinnaryd

Vindkraftverk

Kunggörelse Aneby 2015-04-15

180 meter högt vindkraftverk i Frinnaryd beviljas bygglov efter inkommen inventering av fladdermöss och havsörn.

Den 8 april 2015 §§ 38 och 39, har tillsynsnämnden beslutat att bevilja bygglov och med stöd av miljöbalken kap 26 §§ 9 och 21 att förelägga om försiktighetsmått enligt miljöbalken för uppförande och drift av ett vindkraftverk på fastigheten Frinnaryd 9:1.  

Bakgrund

Bygglov och miljöanmälan om vinkraftverk i Frinnaryd

Den 15 november 2011 inkom till tillsynsnämnden en ansökan om bygglov samt en miljöanmälan avseende uppförande och drift av ett vindkraftverk och transformatorstation på fastigheten Frinnaryd 9:1. Vindkraftverket kommer uppföras på en totalhöjd om 180 m och en rotordiameter om ca 114 m med en effekt på 3,2 MW. Vindkraftverkets fundament kommer uppta en yta på 400 kvm. Ställverket kommer uppföras med en yta på 7,5 kvm

GreenExtreme AB överklagar beslutet

Tillsynsnämnden beslutade den 26 september 2012 § 106 att inte bevilja bygglov för uppförande av ett vindkraftverk och tillsynsnämnden beslutade den 24 oktober 2012 § 125 att förbjuda etablering av vindkraftsanläggning. GreenExtreme AB överklagade tillsynsnämndens beslut till Länsstyrelsen i Jönköpings län som i beslut 30 januari 2013 beslutade att återförvisa ärendet för fortsatt handläggning.

Närboende överklagar 

Tillsynsnämnden beslutade 10 april 2013 §§ 45 och 46, att bevilja bygglov samt förelägga om försiktighetsmått enligt miljöbalken för ett vindkraftverk till en totalhöjd om 180 meter på fastigheten Frinnaryd 9:1. Detta beslut överklagades av närboende och länsstyrelsen beslutade 26 september 2013 att återförvisa ärendet till tillsynsnämndens för fortsatt handläggning. Länsstyrelsens framhöll i sitt beslut att en fladdermusinventering samt havsörnsinventering saknades. Detta beslut överklagades av sökande och Mark- och miljödomstolen i Växjö beslutade att avslå överklagandet och därmed gäller länsstyrelsens beslut om återförvisning till tillsynsnämnden.

Havsörns- och fladdermusinventering

Den 4 april 2014 lämnade sökande in en havsörnsinventering och 23 oktober 2014 inkom en fladdermusinventering till tillsynsnämnden.

Den 25 februari 2015 § 23 beslutade tillsynsnämnden att kommunicera beslutsunderlaget gällande bygglov och anmälan enligt miljöbalken för uppförande av vindkraftverk på fastigheten Frinnaryd 9:1.

Handlingar och möjlighet till överklagan 

Handlingarna i ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunhuset.

Du kan även läsa mer om vindkraftverket i Frinnaryd här 

Överklagande till länsstyrelsen ska ske genom brev och ska inkomma till: 

Tillsynsnämnden
Box 53
578 22 Aneby

Beslutet enligt miljöbalken vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet kungjorts. Beslutet om bygglov vinner laga kraft fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar. 

Senast kontrollerad: 2015-04-15.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]