Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Planera, bygga och bo » Strandskydd
Huvudmeny

Strandskydd

Strandskydd finns i hela Sverige och är till för att stärka allemansrätten vid vatten. Strandskyddet regleras i miljöbalken. Syftet med strandskydd är att långsiktigt tillgodose att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara den som äger marken. Strandskyddet hjälper även växter och djur att överleva.

Att bygga eller göra ändringar är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens, från strandskyddsreglerna.

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter, på några få ställen i Sverige är strandskyddet borttaget. I Aneby kommun finns inga platser med utökat strandskydd, utan det generella strandskyddet omfattar hela kommunen.

strandskydd

Inom strandskyddat område får du inte

Strandskyddslagstiftningen är en förbudslagstiftning som innebär att du inom ett strandskyddat område inte får:

 • Uppföra nya byggnader (till exempel hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu)
 • Ändra byggnad eller byggnads användning (till exempel göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad)
 • Förberedelsearbete (till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg)
 • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten (till exempel brygga, växthus, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång)
 • Åtgärder som kraftigt försämrar eller väsentligt förändrar för växter och djur (till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden

Strandskyddsdispens

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Tillsynsnämnden kan, om det finns särskilda skäl, bevilja dispens för dessa åtgärder. De särskilda skälen innebär inte automatiskt att dispens kan medges.

Den tänkta åtgärden, måste dessutom vara förenlig med strandskyddets båda syften, det vill säga att allemansrättslig tillgång till strandområdet inte försämras, och att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt. 

Allmänheten får inte stängas av helt från stranden - vid beslut om dispens eller upphävande av strandskydd ska det lämnas en zon närmast stranden som möjliggör fri passage. Det är inte bestämt hur bred denna remsa ska vara, utan det får bedömas i varje enskilt ärende.

De särskilda skälen är:

 • Platsen har redan tagits i anspråk, vilket kan innebära en etablerad tomtplats eller hemfridszon cirka 20 meter kring en enskild bostad.
 • Platsen är avskuren från stranden av en större väg, järnväg eller annan exploatering. Man bör dock uppmärksamma att sådana platser ibland kan ha ett stort värde för till exempel rastande trafikanter.
 • Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. En restriktiv tillämpning måste göras. Gäller inte bostadsbyggnad.
 • Anläggning som behövs för att utvidga en pågående verksamhet, och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. Gäller inte bostadsbyggnad.
 • Åtgärd för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Kan till exempel gälla frilufts-, naturvårds- eller kulturhistoriska intressen.
 • Åtgärd för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Gäller mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär.
 • Vid prövning inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge, gäller som särskilt skäl att byggnaden eller anläggningen bidrar till utvecklingen av landsbygden. Läs mer om Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Länsstyrelsen har rätt att överpröva kommunens beslut om strandskyddsdispens, och ska upphäva beslutet om det inte finns förutsättningar för dispens.

Din ansökan ska innehålla

 • Ansökan om strandskyddsdispens
 • Situationsplan (tomtkarta) med förslaget inritat
 • En enkel beskrivning av projektet

Vid frågor kontakta gärna  Plan- och byggenheten

Senast kontrollerad: 2017-12-12.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]