Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Uppleva och göra » Turism  » Göra » Bygden i Aneby
Huvudmeny

Bygden i Aneby

bygden i aneby

Aneby kommun består av åtta socknar. Här kan du läsa om de olika områdena och deras kyrkor. 

Aneby

Godsägare Anders Petter Andersson på Skärsjö köpte Aneby Gård 1907. Han styckade av norra delen och började planera för samhället Aneby. Han gjorde som brukligt var vid den här tiden och stakade ut kvarter med fyra hörntomter i varje och därtill 24 meter breda gator. Det fanns vid den tiden bara tre hus i Aneby, förutom torp och backstugor. Själv byggde Andersson ett hus på Järnvägsgatan 34. Det finns kvar i relativt orört skick. Fram till 1920 byggdes inte mindre än 140 lägenheter. Hos Andersson centraliserades flera ämbetsverk. Han var vägmästare, byggnadsnämnd och hade ensamrätt till tomtförsäljning. 

Aneby kyrka
Aneby kyrka byggdes 1958 men har om- och tillbyggts 1997. I Aneby kyrka kan man beskåda en korsformig dopgrav som har sitt ursprung i den dopgrav som Konstantins moder Helena lät utforma på ön Paros på 300-talet efter Kristus.

Bredestad

Intill Bredestad kyrka ligger Bona Gästgivargård från 1750-talet som har socknens enda runsten i trädgården. Den hittades i gästgiveriets grund under en renovering på 1950-talet. I dalen kan man se en Fallossten från järnåldern. På 1760-talet anlades ett tegelbruk och ugnen och en av ladorna finns kvar än idag. Skolmuséet och soldattorpet Hultastugan i kyrkparken är andra intressanta sevärdheter. Från Skrivarebergets topp har man fin utsikt över Bredestadalen.
Bredestads kyrka
Kyrkan anses vara en av de äldsta i Linköpings stift och de äldsta delarna är från 1100-talet. Bland inventarierna kan nämnas ljuskronan i koret som troligen är från medeltiden, även spår av runskrift finns på densamma. Krucifixet från 1200-talet anses vara kyrkans främsta inventarium.

Marbäck

I Marbäcks hembygdsgård förvaras en gammal ekplanka, på vilken det sitter en kopparplåt med följande inskription: År 1766 när Svea Rikes Konung Gustaf III såsom dåvarande kronprins reste att möta sin tillkommande gemål nu Drottning Sophia Magdalena uppkom denna sällsynta Flottholmen vid dess förbiresa. Flottholmen var en märklig ö med den egenskapen att ibland ligga över, ibland under vattenytan i Ralången. I kyrkböckerna fördes under tiden 1696-1887 mycket noggranna anteckningar om ön. Dess stigande eller sjunkande ansågs förebåda krig, pest eller andra olyckor. Sedan sjön i början av 1900-talet sänktes, har ön legat synlig över vattnet.
Marbäck kyrka
Kyrkan uppfördes på 1200-talet och kompletterades på 1400-talet med sakristia, vapenhus och tegelvalv. Tornet byggdes år 1879. Kyrkan pryddes tidigt med takmålningar och bland inventarierna märks bland annat en violett mässhake med guldbrokad från 1400-talet. Besökare kan via en bandspelare få berättat för sig om kyrkan.

Askeryd

I Askeryd har det funnits bosättningar sedan stenåldern, härom vittnar många fynd, gravhögar och gravrösen. Namnet Askeryd nämns första gången 1282 då det skrivs askeryt. Namnets första del är sannolikt identiskt med trädnamnet ask, dess senare del, ryd, betyder röjning. Boplatsen Askeryd har namngivit socknen och namnet tyder på att bosättningen skett under vikingatiden. Den nuvarande stenkyrkan i Askeryd började uppföras under 1100-talets slut.
Askeryd kyrka
I denna vackra gråstenskyrka vars äldsta delar härstammar från cirka 1200 kan man beskåda och lyssna till en äkta Wisteniusorgel från 1760. Dörren till vapenhuset från 1200-talets början är kyrkans äldsta föremål. I kyrkan finns vackra kalkstensmålningar från 1500-talet föreställande våra kvinnliga helgon.

Bälaryd

Kyrkan i Bälaryd var ämnad att ligga på annan plats än vad som nu är fallet. Folket som inte hade fått vara med och bestämma, rev ner den påbörjade kyrkan eftersom de tyckte att platsen var illa vald. Det beslöts att slumpen skulle få avgöra var kyrkan skulle byggas. Därför band man ihop två baggar och där dom stannade och sa bää, skulle kyrkan ligga, därav namnet Bälaryd. Kyrkan är från 1200-talet. Den första skolan, inrymd i sockenstugan vid kyrkan, startade 1830. Fattigvård bedrevs, till slutet av 1920-talet, i den nuvarande bygdegården.
Bälaryds kyrka
Bälaryds kyrka byggdes på 1200-talet av gråsten. Sakristian tillkom på 1700-talet. Av kyrkans inventarier kan nämnas en dopfunt från medeltiden.

Frinnaryd

Frinnaryd socken var en renodlad jordbruksbygd ända fram till 1870-talet. Järnvägen kom och medförde genomgripande förändringar. Östra stambanan mellan Katrineholm och Nässjö blev en pulsåder i det svenska järnvägsnätet. Frinnaryd samhälle blomstrade i några decennier som stationssamhälle.
Frinnaryd kyrka
De äldsta delarna av kyrkan är från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Kyrkan är byggd av gråsten i romansk stil. 1659 antändes kyrkan av en blixt och brann ner så att endast murarna återstod, men kyrkan återuppbyggdes omedelbart i sitt gamla skick. Kyrkans torn stod färdigt 1889. Triumfkrucifixet härstammar från medeltiden.

Sunhultsbrunn

Samhället Sunhultsbrunn har fått sitt namn på grund av den hälsokälla som finns vid Brunnsgården. Vattnet är järnhaltigt och under hälsobrunnens blomstringstid efter 1850-talet uppfördes en brunnssalong över källan. Under brunnssäsongen i juni-juli erbjöds också bad i badhuset av så kallade baderskor, där det fanns varmbad, gyttjebad och andra medicinska bad.

Lommaryd

Lommaryd socken är en utpräglad jord- och skogsbygd och rymmer ett rikt kulturlandskap med spår från äldre och yngre järnålder. Därom vittnar många fornlämningar som gravfält och stenkretsar. Lommaryd kyrkby har en ståtlig kyrka byggd av tätt sammanfogade röda granitblock. I början av 1860-talet byggdes en övervåning på sockenstugan och det blev sedan det första riktiga skolhuset i socknen. Innan dess hade undervisning bedrivits ute i byarna av ambulerande lärare som tjänstgjorde både som kyrkväktare, kantorer och barnalärare. År 1933 byggdes skolhuset.
Lommaryd kyrka
År 1894 invigdes den nya kyrkan i Lommaryd. En del saker finns kvar från den gamla stenkyrkan. Dopfunten av kalksten, ett par krucifix och ett rökelsekar från medeltiden. Predikstolen är en gåva från landshövdingen Menxer och tillverkades i barockstil 1724.

Hullaryd

Hullaryds by i Lommaryds socken var länge centralort innan järnvägen kom. Under 150 år var Hullaryd tingstad för Norra Vedbo Härad, fram till och med 1909 då tinget flyttade till Tranås.
Hullaryd har varit tingsplats och militär mönstringsplats och till omkring 1940 hölls här häradets största torg. Tidigare fanns här även ett rikt näringsliv bestående av bland annat garveri, skoaffär, färgeri, slakteri, charkuteriaffär och två lanthandlare.
Strax utanför byn ligger ett gravfält från vikingatiden. I Hullaryd ligger även Thelegården, som tidigare var kommunalhus och numera används som bland annat allaktivitetshus med samlingslokal.

Ralingsås

Ralingsås i Lommaryds socken är rätt unik. 14 småbruk som för en till två generationer sedan klarade försörjningen för en storfamilj vardera, ofta tre generationer tillsammans. Det unika består i att alla hus och lillstugor i stort sett är använda som åretruntbostäder än idag.
Byn är mycket långsträckt, drygt två kilometer mellan Larsgården längst i söder och Ingenting längst i norr. Ja det är rätt, det fanns en stuga, numera riven, som kallades Ingenting. När torparen kom för att anmäla en födsel frågade prästen: Vad heter stället där ni bor? Ingenting, svarade torparen och så var det inskrivet i kyrkboken som adress för den nya bybon.
Ralingsås ligger på en ås utefter sjön Ralången, med vidsträckt utsikt åt alla håll. Alltså inget mörkaste Småland, utan något av det ljusaste och naturskönaste som Småland kan visa upp.

Vireda

Vireda kyrkby är kulturhistoriskt mycket intressant. Fornlämningar berättar om tidig bosättning. Kyrkan, en vacker träkyrka är ett minne från medeltiden. Kring sockenkyrkan ligger skolbyggnaderna och mittemot en gammal sockenstuga som byggdes under 1600-talet, denna används idag som församlingshem.
Vireda kyrka
Denna träkyrka med fantastiska målningar är till stor del en medeltida träkyrka. Äldst är den östra delen av långhuset och koret. Kyrkan äger bland annat en ljuskrona från 1600-talet med svarvad stam av masurbjörk med tolv ljuspipor.

Haurida

Haurida socken ligger i Norra Vedbo härad och är en av häradets minsta socknar. Ved är det gamla namnet för skog och ett talande exempel på detta är Holaveden, som utgör häradets norra skogrika och bergiga gränssträckning mot Östergötland. 1292 nämns Haurida första gången under namnet Hagryd. Namnen har sedan växlat mellan Haugrida, Hagrida, Hafrida, Havrida och Haurida. Namnet anses av de flesta ortsnamnsforskare leda sitt ursprung till en hägnad röjning. När poststation inrättades i socknen vid årsskiftet 1873-74, torde dock namnet Haurida för framtiden ha blivit definitivt fastlagt. I Haurida ligger också Åsens by – ett kulturreservat som visar hur en Småländsk by såg ut vid sekelskiftet 1900.
Haurida kyrka
På 1100-talet fanns det i Haurida en mindre stavkyrka, men den nuvarande kyrkan har sitt ursprung från 1300-talet. Kyrkan har genomgått flera om- och tillbyggnader. Bland många inventarier finns här Karl XII:s bibel från 1703. Kyrkan är en av landets äldsta träkyrkor.

Senast kontrollerad: 2015-07-30.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]