Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Vår kommun » Lokala föreskrifter
Huvudmeny

Lokala föreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Aneby kommun

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kapitlet Ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Aneby kommun ska upprätthållas.

 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Utöver bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808), Förordningen  om miljöfarlig verksamhet (1998:899) och Förordningen om svavelhaltigt bränsle (1998:946), gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

 

Avfallsföreskrifter för Aneby kommun

För kommunens avfallshantering gäller

  • Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2011:927)
  • föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av Miljöbalken och
  • andra förordningar

I december 2012 antog kommunfullmäktige nya avfallsföreskrifter för kommunen. De nya föreskrifterna träder i kraft 2014-01-01.

Läs mer om nyheter inom avfallshanteringen på Amaqs webbplats, se länk till höger på sidan.

Företagspolicy för bolag ägda av Aneby kommun

Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamheten i bolagen är viktiga för att uppnå kommunens långsiktiga mål och visioner.

Det yttersta syftet med ett kommunägt bolag är detsamma som syftet med att bedriva verksamhet i kommunal förvaltningsform, verksamheten ska skapa nytta för Aneby kommun och dess medborgare. Medborgarna äger bolagen genom Aneby kommun och grunden är en väl avvägd kombination av samhällsnytta och affärsmässighet med en tydlig ägarstyrning i dialog.

Syftet med denna företagspolicy är att skapa spelregler och för att utveckla relationen mellan Aneby kommun och dess bolag.

 

Kommunikationspolicy för Aneby kommun

I detta dokument fastslås och beskrivs kommunens kommunikationspolicy. Policyn innehåller den grundsyn och de gemensamma värderingar som ska vara utgångspunkten när vi hanterar information internt och externt.

Kommunikationspolicyn för Aneby kommun är ett strategiskt verktyg för att styra, stödja och utveckla verksamheterna.

 

Ägardirektiv för Aneby Miljö & Vatten AB 

Nedanstående ägardirektiv för verksamheterna i Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq), har antagits av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2009-02-23 § 7 och fastställts av årsstämman 2009-04-17.

Förutom av ägardirektiv regleras bolagets verksamhet genom gällande lag och författning, bolagsordning samt avtal mellan bolaget och Aneby kommun.

 

Ordningsföreskrifter för Torghandeln i Aneby kommun

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kapitlet Ordningslagen (1993:1617) och i kommunens Lokala ordningsföreskrifter, gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

Senast kontrollerad: 2017-10-25.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]