Förslag till ny digital översiktsplan

Samrådet är avslutat och inkomna synpunkter samt planförslag bearbetas.

Aneby kommun har arbetat fram ett förslag till en ny översiktsplan för kommunen. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Här beskrivs hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas. Planens förväntade miljöpåverkan beskrivs i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

I det nya digitala planförslaget kan du läsa texten tillsammans med kartor och illustrationer. En digital plan har många fördelar. Du kan zooma in och ut i kartan, lägga flera kartor på varandra, klicka på objekt i kartan för att läsa mer, samt länkas mellan olika kapitel och kunskapsunderlag för att få ytterligare information om ett ämne. Planförslag och MKB finns tillgängliga på länken nedan. Om du hellre vill läsa planen i pappersformat så finns länkar till dokumenten i utskriftsformat under fliken Inledning, kapitel Samråd. I kommunhuset finns en utskriven version av dokumenten som kan lånas hem en kortare tid. Vi rekommenderar dock att läsa planen digitalt.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-01 att låta planförslaget med tillhörande MKB gå ut på samråd. Samrådet pågår under perioden 2021-03-09 till 2021-05-24, och under denna period är du välkommen att lämna dina synpunkter skriftligen till Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 53, 578 22 Aneby eller e-post samhallsbyggnad@aneby.se. Under samrådsperioden kommer två digitala samrådsmöten att hållas, Torsdagen den 8 april 18:30-20:00 (anmälan senast den 31 mars) och Tisdagen den 13 april 18:30-20:00 (anmälan senast den 5 april). Mötena är tänkt som ett tillfälle för kommunen att presentera förslaget och för kommunens medlemmar, alltså invånare och fastighetsägare i kommunen, att ställa frågor och diskutera förslaget. För att anmäla dig till mötet skickar du ett mail till sonja.michanek@aneby.se. Ange ditt namn samt vilken kväll du önskar att delta.

Frågor besvaras av planarkitekt Sonja Michanek telefon 0380-461 88 sonja.michanek@aneby.se eller samhällsbyggnadschef Michael Wirestam telefon 0380-461 89 michael.wirestam@aneby.se.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021