Provsvar från Furulids bostadsområde angående bekämpningsmedel

En bild på en karta där spå blåa och gröna stjärnor visar vart man har funnit och inte funnit spår av DDT.

Bildtext: Blå sjärnor spår av DDT. Gröna stjärnor inget spår av DDT.

Bostadsområdena Furulid och Aneby Gård har haft en riskklassning 2 (hög risk), men nu har Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att områdena omklassas till riskklass 4 (låg risk).

Jordprover är tagna vid tre tillfällen. I två prover fanns DDT och nedbrytningsprodukten DDE i en andel långt under Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning. Jordprover togs bland annat inför byggnationen av fotbollsplanen, där man inte hittade varken DDT eller DDE.

Två samlingsprover togs av Samhällsbyggnadsnämndens miljöinspektör, strax söder om Furulid och strax söder om Lövstigen. Varje samlingsprov bestod av jord från tre provgropar. Platserna valdes för att hitta jord som rörts om så lite som möjligt. Byggnationer av bostäder medför ofta att jord rörs om och ibland läggs det på ny jord ovanpå det gamla, vilket gör att föroreningarna blandas ut.

Förr låg det en plantskola för skogsplantor på dessa bostadsområden. Där har kommunen funnit spår av insektsmedlet DDT, men långt under Naturvårdsverket riktvärden för känslig markanvändning. Länsstyrelsen sände då brev till de boendena i området, med upplysning att marken är misstänkt förorenad. Det är därför kommunen tagit jordprover under en tid tillbaka.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2020