Ansök om bidrag till enskilda vägar och utfartsvägar

Bild

En silvrig bil som står vid väg där det är skog på båda sidorna av vägen.

Aneby kommun ger bidrag till enskilda vägföreningar och väghållare för särskilda åtgärder, bidraget betalas ut en gång om året. För utfartsvägar betalas bidrag efter godkänd ansökan från fastighetsägaren. Ansökan för driftbidrag för utfartsvägar ska lämnas senast 31 mars för det året det gäller, för bidrag för 2022 ska ansökan lämnas in senast 1 mars. När det gäller ansökan för bidrag för särskilda åtgärder ska skickas in senast 15 december för det året det gäller.

Bidrag enskilda vägar

 • Aneby kommun betalar ut bidrag med tio (10) procent av Trafikverkets godkända bidragsunderlag till väghållaren.
 • En gång om året betalar Aneby kommun ut bidrag utan krav på ansökan, utifrån Trafikverkets lista över utbetalningar.
 • Aneby kommun betalar även ut bidrag med tio (10) procent av Trafikverkets godkända del till väghållare som söker bidrag hos Trafikverket för särskilda åtgärder. Bidraget för särskilda åtgärder betalas ut efter ansökan från väghållaren hos kommunen.

Vid ansökan av särskilda åtgärder söks bidrag via e-post till tekniska@aneby.se Ansökan skall skickas in senast 15 december för det år ansökan gäller.

Regelverk om driftbidrag för utfartsvägar

 • Bidrag utbetalas för enskilda vägar med minst 100 meter längd, som inte har rätt till statligt bidrag genom Trafikverket, så kallade utfartsvägar.
 • Bidrag utbetalas en gång om året efter godkänd ansökan för vägar till permanentboende, med minst en mantalsskriven om 2,50 kr per löpmeter.
 • Driftbidraget uppräknas årligen enligt konsumentprisindex (KPI).
 • Vägsträckan beräknas från bostadstomtens in- och utfart fram till allmän väg eller enskild väg som är statligt bidragsberättigad.
 • Vägen ska hållas öppen och underhållas i enlighet med vad Trafikverket kräver för att lämna statligt driftbidrag till enskild väg.
 • Fastighetsägaren ska redovisa vägens skick och lämna in de uppgifter i samband med ansökan som kommunen kräver. Kommunen har möjlighet att besikta vägsträckan.
 • Ansökan om driftbidrag ska ske årligen till kommunen, senast 1 mars, med utbetalning i efterskott.

För år 2023 ska ansökan skickas in senast 31 mars via e-post till tekniska@aneby.se.

I ansökan skrivs följande:

 • Längd på väg i löpmeter.
 • Till vilken väg den ansluter.
 • Namn och adress.
 • Bankkonto, bankgiro eller plusgiro.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2023