Detaljplan för Lövviken 1:19 m. fl. tillgänglig för granskning

Skärmklipp av karta över Lövviken.

Ny detaljplan för Lövviken 1:19 m.fl. i Haurida socken, Jönköpings län.

Huvudsyftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för en fortsatt byggnation av bostäder i området. Planförslaget anses vara förenligt med Aneby kommuns översiktsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-26 att låta planförslaget granskas. Planen och tillhörande handlingar finns 2021-04-27 till och med 2021-05-18 tillgängliga för granskning på kommunens hemsida samt i kommunhuset. En underrättelse skickas till berörda enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen. Fastighetsförteckning finns endast tillgänglig i kommunhuset. Synpunkter lämnas till och med 2021-05-18 till Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 53, 578 22 Aneby eller e-post samhallsbyggnad@aneby.se.

Granskningen är sista möjligheten att lämna synpunkter innan detaljplanen kan antas. En förutsättning för att senare kunna överklaga kommunens antagandebeslut är att skriftligen lämna in synpunkter under samråd eller granskningstid.

Frågor besvaras av planarkitekt Sonja Michanek, telefon 0380-461 88 eller samhällsbyggnadschef Michael Wirestam, telefon 0380-461 89.

Granskningshandlingar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2021