Kungörelse samråd

Skrämbild av en karta av Aneby kommun

Ändring av detaljplan gällande Aneby samhälle, Fogdeholm 1:5 m. fl. fastigheter, Aneby kommun genom upphävande av Tomtindelning av kv. Kaninen samt Ändrad tomtindelning av tomterna 1 och 6 i kv. Kaninen.

Syftet med planändringen är att möjliggöra för fastighetsregleringar i kv. Kaninen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-06-24 att sända planförslaget för samråd. Handlingarna finns 2020-06-26 t o m 2020-08-09 utställda i Aneby kommunhus samt på kommunens hemsida. Förslaget skickas till berörda för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen.

Samrådet är enda möjligheten att lämna synpunkter innan förslaget kan antas. En förutsättning för att senare kunna överklaga kommunens antagandebeslut är att skriftligen lämna in synpunkter under samrådstiden. Synpunkter och yttranden lämnas t o m 2020-08-09 till Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 53, 578 22 Aneby eller e-post: samhallsbyggnad@aneby.se.

Då samrådet till del infaller under semestertider är vi på Samhällsbyggnadsavdelningen inte alltid tillgängliga. Har du frågor och vill komma i kontakt med oss är det då möjligt att genom kommunens växel tel. 0380-461 00 bli kopplad till tjänstgörande på samhällsbyggnadsavdelningen, alternativt lämna ett meddelande eller skicka ett mail till ovanstående mailadress om att du önskar att bli kontaktad. Vi återkommer då med svar vid första möjliga tillfälle.

Nedan kan du ta del av planbeskrivning, undersökning och karta över kv. Kaninen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020