Riktlinjer för medborgardialog

Medborgardialogen är ett sätt att fånga engagemang och infallsvinklar och öppnar upp för en dialog på medborgarnas villkor. Det kan vara genom att nyttja nya arenor, forum och olika metoder för medborgardialoger.

Diskutera samhälls- och politiska frågor och påverka beslut

Vårt demokratiska samhälle står idag inför en rad utmaningar. Det gäller såväl i Aneby kommun som i det nationella perspektivet. Merparten av medborgarna är intresserade av att diskutera samhälls- och politiska frågor samt påverka beslut som får konsekvenser för den egna vardagen. Trenden går mot att människor väljer forum istället för den traditionella partipolitiken.

Dessa riktlinjer ska ligga till grund för ett systematiskt arbete kring medborgardialoger som en del av Aneby kommuns styrning.

Medborgardialogens syfte

 • Dialogen mellan förtroendevalda och kommuninvånare ska förbättras för att upprätthålla en levande demokrati.
 • Insynen i den kommunala beslutsprocessen ska förbättras och kunskapen samt förståelsen för det politiska systemet ska öka bland kommuninvånarna.
 • Förtroendevalda ska få ökad insikt i medborgarnas synpunkter, önskemål och visioner genom att faktakunskaper som tjänstemännen tar fram inför beslut kompletteras med resultat från medborgardialoger.
 • Dialogen blir ett komplement till den ordinarie partiverksamheten.

Vägledande frågor

En grundförutsättning för att medborgardialogen ska bli meningsfull är att den som initierar dialogen ska ha ett verkligt intresse av att ta del av resultatet och ta hänsyn till vad medborgarna tycker i frågan.

För att komma fram till vilka frågor som kan vara aktuella för en medborgardialog bör följande två frågor vara vägledande:

 • Skulle förtroendevalda vara betjänta av mer kunskaper om medborgarnas värderingar, prioriteringar och åsikter kring denna fråga för att fatta det bästa beslutet?
 • Kan en medborgardialog kring denna fråga ge medborgarna större kunskaper om kommunens ansvar och behov av prioriteringar?

Principer för dialogen

 • Medborgardialog ska övervägas i samband med startfasen av ett uppdrag som direkt berör kommunens invånare. Ställning ska tas till nyttan och syftet med att en sådan dialog integreras i styrprocessen.
 • Beslut om att en medborgardialog skall genomföras fattas av kommunfullmäktige.
 • Dialoger som genomförs ska bygga på Aneby kommuns värdegrund.
 • Medborgardialogen ska genomföras så att alla medborgare har verkliga möjligheter att delta.
 • För att nå fler ska arenan för dialogen samt uppsökande arbete särskilt övervägas.
 • Barn och ungdomars möjlighet att delta ska ges särskild uppmärksamhet.
 • Ett specifikt och konkret syfte ska bestämmas för varje medborgardialog.
 • Medborgarna ska vid varje medborgardialog informeras om vilken grad av inflytande de kommer ges i dialogen samt hur åsikter och synpunkter kommer att behandlas. Delaktighetstrappan ger vägledning kring graden av inflytande.
 • Syftet med medborgardialogen och invånarnas grad av inflytande ska styra valet av verktyg och metoder som ska användas i dialogen.
 • En tidsplan ska kopplas till varje uppdrag där medborgardialog genomförs.
 • Tydlig information kring den aktuella frågan ska ges till deltagande medborgare.
 • Resultatet från medborgardialogen ska redovisas i beslutsunderlaget som ett komplement till tjänstemännens faktaunderlag.
 • Resultatet av medborgardialogen är rådgivande. Ansvaret för att prioritera frågor och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på de förtroendevalda politikerna som fattar beslut i frågan.
 • Återkoppling av dialogens resultat ska ges till deltagande medborgare.
 • Processer, metoder och kompetens för medborgardialog måste ständigt utvärderas och utvecklas.

Roll- och ansvarsfördelning tydliggörs

För att resultatet av en dialog ska bli ett användbart underlag för de förtroendevalda behöver roller och ansvar tydliggöras innan någon dialog genomförs.

 • Ansvarsfördelningen för dialogen mellan rollen som politiker i partiet och som politiker i fullmäktige, styrelse, nämnd eller utskott.
 • Ansvarsfördelningen för dialogen mellan förtroendevalda, tjänstemän och medborgare. - Förtroendevaldas roll ska vara att lyssna och diskutera för att förmedla, förstå och få ytterligare kunskaper om invånarnas åsikter och värderingar kring en viss fråga. Det handlar inte om att svara eller försvara. - Tjänstemännens roll är att vara processledare för att ta fram faktaunderlag, leda processen utifrån den metod som valts för dialogen och stå för dokumentationen av det som kommer fram. - Medborgarnas roll blir att föra fram sin syn på en fråga och i samspel med andra argumentera och lyssna på olika ståndpunkter.
 • Ansvarsfördelningen för medborgardialog i förhållande till brukardialog. - Medborgardialog sker mellan förtroendevalda och medborgarna och innebär att alla medborgare ska ges möjlighet att ha åsikter, tankar och idéer. - Brukardialoger sker mellan serviceorganisationen, till exempel vårdboendet eller skolan, och dess brukare (boende, anhörig, elev/förälder) och innebär att endast de som använder sig av servicen inbjudes att framföra synpunkter, tankar och idéer.

Återkoppling till invånarna

Innan en dialog genomförs ska det vara klart hur resultatet ska återkopplas till invånarna, hur dokumentationen ska ske och vilket/vilka forum som ska användas för återkopplingen.

 • Återkoppling ska ske till: - deltagarna kring resultatet av dialogen och information kring hur de förtroendevalda ser på det som framkommit. - förtroendevalda med väl dokumenterade resultat som ger möjlighet till diskussion kring resultatet. - övriga medborgare kring vad som framkommit i dialogen.
 • Redovisning av såväl påbörjade som avslutade medborgardialoger ska göras till kommunfullmäktige.

Utvärdering

Analys och utvärdering ska vara ett kontinuerligt inslag i medborgardialogarbetet och ligga till grund för utveckling och förbättring av dialogen.

Vid en medborgardialog är det viktigt att vara tydlig mot medborgarna om vilken form av delaktighet de kan förvänta sig. Områdena information, konsultation, dialog, inflytande och medbeslutande ger vägledning kring invånarnas grad av inflytande.

Information

För att kunna vara delaktig behöver man vara välinformerad och ha möjlighet att ta till sig kunskaper om den fråga som ska behandlas. Vissa beslut är inte lämpade för medborgardialoger, men medborgarna har rätt att bli informerade om vilket beslut som fattas.

Konsultation

En form av deltagande som ger invånarna möjlighet att tycka till i en fråga. Frågan är vanligtvis välavgränsad och det huvudsakliga syftet är att lyssna och samla in synpunkter.

Dialog

Ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer och åsikter. Utgångspunkten är att alla ska få föra fram en åsikt och argumentera för sin syn på frågan samt att deltagarna får vara med och forma processen. Grunden är att man inte behöver nå konsensus.

Inflytande

En form av delaktighet som innebär att invånarna får möjlighet att tillsammans med en eller flera förvaltningar planera och genomföra konkreta aktiviteter som kan anses främja kommunens mål. Deltagandet blir på en djupare nivå.

Medbeslutande

En form av delaktighet där invånarna medverkar i beslutsfattandet i en specifik fråga. Invånarnas medbestämmande sker oftast genom en omröstning som blir styrande för det politiska beslut som sedan fattas.

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023