Att vara huvudarbetsgivare för en brandman

Att vara anställd som brandman på deltid innebär att man har en bisyssla som ska godkännas av huvudarbetsgivaren. För dig som är arbetsgivare till en brandman finns en sammanställning av vanliga frågor och svar som ofta uppkommer kring området deltidsbrandman.

Räddningstjänsten i Aneby

Aneby Räddningstjänst har ett tjugotal personer anställda som brandmän på deltid. Brandmannen är en viktig resurs för att kunna erbjuda den säkerhetsnivå som kommunfullmäktige i Aneby kommun slagit fast ska gälla.

Godkännande från huvudarbetsgivaren

När vi anställer en brandman behöver vi den ordinarie arbetsgivarens godkännande. Att vara anställd som brandman på deltid innebär att man har en bisyssla vilken behöver godkännas.

Vanliga frågor som den ordinarie arbetsgivaren har

Några frågor brukar bli aktuella kring att ha en medarbetare som är brandman på deltid.

Hur lång tid tar brandmansutbildningen?

Oavsett vad man ska sysselsättas med krävs utbildning. Aneby Räddningstjänst ansvarar för att personen utbildas och utbildningen startar någon tid efter det att hon eller han har anställts av oss.

Preparandkurs

Den första delen av brandmannens utbildning kallas preparandkurs och omfattar två veckor. För att kunna delta krävs att personen beviljas tjänstledigt från sin huvudarbetsgivare i tio dagar.

Räddningsinsats

Inom två år efter anställning ska brandmannen även genomgå kursen Räddningsinsats. Kursen omfattar sju veckor och fem av dessa sker på annan ort. Utbildningsveckorna är inte förlagda i följd utan medarbetaren kan vara hemma och jobbar emellan utbildningsveckorna. De två kvarvarande veckorna ligger insprängda i utbildningen och innefattar distansstudier. Jobbet i huvudanställningen skall normalt sett inte beröras alls under avsnitten som innehåller distansstudier. Sammanlagt krävs 25 dagars tjänstledighet från huvudanställning.

Befälsutbildning

Av organisationens 21 anställda med krav på beredskap är sex personer befälsutbildade. Efter ett antal år som brandman kan det eventuellt bli aktuellt för din medarbetare att vidareutbilda sig till befäl. Befälsutbildningen omfattar sex veckor och en del kurser genomförs i ett streck, andra delas upp två omgångar.

Vem betalar lön under utbildningen?

När brandmannen är på utbildning betalar räddningstjänsten förlorad arbetsinkomst, inklusive semesterersättning, i huvudanställning.

Påverkar övningar, tester och läkarundersökningar arbetstiden?

Det påverkas minimalt. Brandmannen på deltid ska öva cirka 50 timmar per år. Övningstiden är normalt sett förlagd till vardagskvällar. En gång om året ska brandmannen läkarundersökas och konditionstestas. Detta sker oftast på dagtid och tar cirka en timme.

Hur mycket är brandmannen borta för larm?

Normalt sett har brandmannen beredskap var tredje vecka. Under sin beredskapsvecka är vederbörande skyldig att infinna sig, inom en viss tid, vid larm. Aneby Räddningstjänst har cirka 110 larm om året, vilket innebär cirka två larm per vecka med spridning över veckodagar och tid på dygnet.

Vad händer om brandmannen skadar sig eller blir sjuk?

Aneby kommun betalar 80 procent av den ersättning vederbörande skulle fått från räddningstjänsten under de två första veckorna. Därefter ersätts den anställde av Försäkringskassan. Huvudarbetsgivaren betalar ut sjukersättning för de första 14 dagarna om deltidsbrandmannen även är sjukskriven från sitt ordinarie jobb. Vid eventuella rehabutredningar har huvudarbetsgivaren ytterst ansvaret för detta. Aneby kommun medverkar och hjälper gärna till i utredningen.

Vem betalar lön vid utryckning?

Räddningstjänsten betalar lönen vi utryckning. Vi förutsätter dock att den enskilde själv reglerar löneavdraget med sin huvudarbetsgivare.

Har jag som huvudarbetsgivare någon nytta av att ha en brandman anställd?

Förutom medverkan till en bra kommunal service, oavsett var händelsen inträffat, är brandmannens utbildning och erfarenhet en resurs att nyttja inom en verksamhetens systematiska brandskyddsarbete. I grundutbildningen ingår också en omfattande första-hjälpen-kurs på cirka 40 timmar, vilket kan vara en tillgång.

Räddningstjänsten

Traditionell räddningstjänst, hjärtstoppslarm genom avtal med regionen, förebyggande arbete, utbildning inom brandskydd, heta arbeten och krisberedskap

Besöksadress

Stigbergsvägen 11

578 33 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Övrigt

Räddningschef
Erik Linnå

Ställföreträdande räddningschef
Åsa Karlsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023