Upptäck naturen

Stalpets vattenfall.

På toppen av det Småländska höglandet ligger Aneby kommun. Kommunens landarea uppgår till 521 kvadratkilometer och delas från norr till söder av Svartån och södra stambanan. Aneby har varit boplats för människor sedan stenåldern. Närheten till vatten och en fantastisk natur lockade redan då, fast kanske av andra skäl än idag. Här nedan hittar du en rad med härliga naturupplevelser som Aneby kommun bjuder på!

Natur- och kulturguiden

En enkel guide till kommunens fantastiska natur. Guiden ska ses som en introduktion till ett urval av platser i kommunens natur varifrån man kan börja sina upptäcktsfärder för att sedan gå vidare och utforska på egen hand. Guiden skapades med hjälp av bidrag från länsstyrelsens lokala naturvårdssatsning.

Anebyleden - en del av Smålandsleden

Leden sträcker sig genom hela kommunen och mäter cirka 78 kilometer. Här passeras alla former av natur med sjöar, skogar och kulturmarker, samt ett antal utsiktsplatser. Till Smålandsleden finns en mobilapp som visar ledens sträckning, men också med kopplingar till många intressepunkter, som beskrivs i ord och bild.

Utsikt vid södra Ralången

I utkanten av Aneby kommuns tätort i öster ligger Bredestadsdalen som bland annat i norra delen hyser naturreservatet Hyllingen. Genom området passerar Svartån på sin färd norrut via sjön Ralången. Området karaktäriseras av en riklig förekomst av fågel och är en mycket viktig observationsplats för fågelskådare.

Från parkeringsplatsen vid väg 971 har Aneby kommun anlagt en mindre väg och byggt en utsiktsplattform. Från plattformen ges en vacker utsikt över vassarna och inloppet i sjön Ralångens södra del. Vägen och plattformen är tillgänglig för personer med lättare funktionshinder, men medföljare rekommenderas. Från plattformen har en stig röjts och spångar anlagts fram till Ralångens fågelstation.

Från parkeringsplatsen är dessutom en led markerad för den som vill promenera till Hyllingens fågeltorn och på så vis nås alla tre utsiktspunkterna via parkeringsplatsen.

Detta är en lokal naturvårdssatsning i samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, Naturvårdsverket och Aneby kommun. Plattformen och leden har iordningställts som en del i ett LONA-projekt i samarbete mellan Aneby kommun och Länsstyrelsen i Jönköping samt Naturvårdsverket.

Promenera vid Anebysjön

Anebysjön ligger tätortsnära i söder och angränsar i dag till kommunens äldsta delar (Aneby gård) och södra industriområdet. Genom sjön passerar Svartån på sin väg norrut. Fram till Anebysjön finns idag promenadvägar anlagda som förbinder den med tätorten. Ett fågeltorn är uppfört i nordöstra delen av sjön som ett led i tidigare LONA-satsning 2006-2009.

Aneby kommun har anlagt en ny väg fram till Anebysjön. Där är en flytbrygga byggd och det finns ett vindskydd med grillplats. Tanken är att åtminstone personer med ett lättare funktionshinder ska kunna ta sig fram till sjön för att fiska eller bara njuta av utsikten. I området är en mindre promenadslinga utmarkerad där man kan vandra runt och sedan ansluta tillbaka till Anebys samhälle via promenad och cykelvägar. I området ges även möjlighet för ridturer från det närliggande stallet. Udden har glesats och röjts för att skapa ett mer tilltalande och lättillgängligt utseende.

Ruppens naturstation

Sjön Ruppen är en av kommunens mest intressanta fågelsjöar som lockar många flyttfåglar på våren. På sjöns norra sida ligger naturreservatet Nynäs. På södra sidan av sjön Ruppen ligger naturstationen belägen med utsikt över hela sjön. Öster om naturstationen ligger Åsens utmark, ett natur- och urskogsområde som blev naturreservat 2017.

Runt Ruppens naturstation har en balkong byggts för fågelskådning. På naturstationen finns ett loft där man kan övernatta. Bokning sker via Åsens by. På en av väggarna inne i byggnaden finns en oljemålning gjord av konstnären Lene Aronsson. Målningen visar naturen runt byggnaden och vad man kan upptäcka i området.

Åsens utmark

Naturreservatet Åsens utmark ligger strax norr om kulturreservatet Åsens by. De båda områdena knyts samman genom, den så kallade, utmarksleden.

Åsens utmark är en del av de historiska utmarkerna till Åsens by. Utmarkerna användes för kreatursbete, vedtäkt och för att försörja byn med byggnadsmaterial. Åsens utmark övergavs relativt tidigt som betesmark och granskog har under 1900-talet slutet sig över området. Gamla hagmarksträd i form av tallar, björkar, sälgar, aspar och spärrgreniga granar står nu spridda i en delvis tät blandskog. Längs med sjön Ruppen växer en strandskog med klibbal. Naturreservatet har höga naturvärden knutna till prioriterade bevarandevärden i form av äldre tall, asp, sälg och björk liksom till den mer slutna och fuktiga blandskogen med riklig förekomst av gran och liggande döda träd. Sjön Ruppen är en värdefull fågelsjö och i naturreservatet finns ett fiskgjusebo i en gammal tall.

Stenbrottet i Askeryd

Granitstråket som löper genom kommunen kallas för Smålands-Värmlandsgraniterna, och är ca 1.6-1.8 miljoner år gamla.

Urberget i Aneby kommun består i huvudsak av bergarterna granit och porfyr. Granit är magma som långsamt stelnat under jordytan. Porfyr har istället sitt ursprung i magma från vulkanutbrott.
Det som gör graniten här så unik är den högröda färgen, som kommer från den höga halten kalifältspat. Graniten är också finkornig och svårvittrad, vilket också bidrar till den höga kvalitén. En kubikmeter av Askerydsgraniten väger omkring 4 ton.
Det är ca en kilometer till den övre dammen, och hela området är ca 30 hektar stort. Det finns ett vindskydd med en grillplats att rasta invid. Från Aneby kör mot Askeryd. Fortsätt förbi Askeryd kyrka sväng av vänster mot Sjöamålen. Det finns fler uppgångar till stenbrotten vid den uppgång som ligger längst norrut finns informationstavla och möjlighet att parkera bilen. Ta gärna med en karta för att enkelt hitta rätt. Karta finns vid infartsskyltarna till Aneby. Eller använd mobilen för att hitta fram.

Stalpets vattenfall

Stalpet är 20m högt och är södra Sveriges högsta vattenfall. Vattnet kastar sig ned i en kittelliknande urgröpning med två stora klippgrytor. Nedströms Stalpet rinner Svartån genom en djup klippravin och vidare ut i sjön Ralången.

Värt ett besök är även Stalpets Café och Hantverk som ligger precis jämte vattenfallet. Här kan du fika i trädgården med utsikt över vattenfallet och har möjlighet att handla lokalt hantverk. Det finns en trappa ner, på båda sidor, av vattenfallet så att du kan komma riktigt nära.

Brestadsdalen

Bredestadsdalen är mycket intressant både ur kultur- och naturhänseende. Dalen beboddes redan på 500-talet. Berget som reser sig österut kallas Skrivareberget - här uppe har man en fantastisk utsikt över hela Bredestadsdalen.

Bredestads kyrka är byggd på en gammal offerkulle och intill denna ligger Bona Gästgiveri, byggt på 1750-talet. I trädgården står Bredestads enda runsten. En bit ifrån kyrkan hittar man även Fallosstenen som är en av de största och ståtligaste i Sverige och kan klassas som riksintressant! Den restes ca 200 år efter vår tideräknings början som en fruktbarhetssymbol för guden Frej. Folket hade kultfester vid sådd och skörd och mycket tyder på att rituella dramer uppfördes. Det är inte heller helt otänkbart att människooffer utfördes vid stenen. Det som är märkligt med stenen är att den har fått stå kvar. Många kultplatser av detta slag försvann med kristendomens intåg i Sverige. För gruppguidning kontakta Bredestads Hembygdsförening via telefon, 0380-411 54.

Fågelsjön Hyllingen naturreservat

I den öppna jordbruksdalen, öster om Aneby, ligger den grunda och igenväxande sjön Hyllingen. Sjön genomströmmas av Svartån och är en betydelsefull plats för både rastande och häckande fåglar. Fågelsjön Hyllingen avsattes som naturreservat 1968, för att skydda sjöns rika fågelliv. Med åren har sjön vuxit igen allt mer, vilket har försämrat villkoren för en del fågelarter. Nu pågår planer för en restaurering som ska stoppa igenväxningen och locka tillbaka fåglarna.

Landskapet runt sjön är öppet, utom i söder där den kantas av en större lövdunge. Under högvattenperioder blir en stor del av området översvämmat, medan lågvattenperioder blottlägger dybankarna på sjöns botten. Till sjöns rastande fåglar hör sångsvan, brun- och blå kärrhök, skedand och småskrake. Fåglar som häckar i sjön är bland annat storspov, dubbelbeckasin, gulärla och gräshoppsångare. På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om Hyllingen, hur du tar dig dit och vad som gäller för dig som besökare.

Fornborgen vid Sundsmålen

På toppen av berget finns resterna av en fornborg från folkvandringstiden ca 400 - 550 e.Kr. Informationstavla och trappa finns. Utsikten över sjön Noen och kringliggande gårdar är hänförande. Nedanför berget finns jättegrytor som skapats av inlandsisen. Inte långt därifrån finns en trevlig badplats.
Guidade turer är att rekommendera och kan arrangeras för grupper. Om du vill besöka Fornborgen vid Sundsmålen kör du från Aneby mot Hullaryd. Fornborgen ligger på vänster sida en bit efter Noens badplats. Skylt finns vid vägkanten. Vill du veta mer kontaktar du Aneby Turistbyrå.

Björkenäs naturreservat

Björkenäs naturreservat ligger vid sjön Örens östra strand. Här finner du lätt ro i den vackra naturen. Reservatet omfattar ett ekrikt, varierat odlingslandskap, som vintertid förvandlas till en omväxlande skidterräng. Sommartid är det kanske badplatserna som lockar mest. Passa också på att njuta av solnedgången från någon av utsiktspunkterna.

Området är rikt på småfåglar och örter som gullviva, blåsippa och mandelblom. Betesmarkerna betas varje sommar. För att de öppna markerna ska bevaras utförs även slyröjningar varje år, främst av hagtorn och nypon som inte betas av djuren. I reservatet går stigar genom lövskog och betesmarker, upp på utsiktsplatserna och ned till badplatsen. I Ören är det tillåtet att fiska om man köper fiskekort. På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om Björkenäs, hur du tar dig dit och vad som gäller för dig som besökare.

Hästeryds ängar

Hästeryds ängar är dett 15 hektar stort område av gammal hagmark som sluttar ner mot sjön Ralången. Området är beväxt med 100-åriga ekar och vackra planterade bokar och lärkträd med ansenliga stammar och kronor. Floran är riklig och omväxlande med exempelvis skogsbindel och getrams. För att ta dig till Hästeryds ängar från Aneby kör du mot Marbäck och sedan vidare mot Frinnaryd längs sjön Ralångens östra strand. Parkeringsplats finns 200 meter söder om Hästeryds gård. Vill du veta mer kontaktar du Aneby Turistbyrå.

Vållingsön naturreservat

Vållingsöns naturreservat i nordöstra delen av sjön Ören är ett av länets minsta och äldsta naturreservat.  Reservatet bildades 1960 för att skydda fågellivet på ön. Eftersom Vållingsön är en av relativt få öar i Ören har den ett stort värde som ostörd häckningsplats för till exempel sjöfåglar som storlom och skäggdopping. Syftet med Vållingsöns naturreservat är att skydda områdets funktion som häckningsplats för fåglar. Det är därför förbjudet att beträda ön under perioden 1 april – 1 juli. På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om Vållingsön naturreservat, hur du tar dig dit och vad som gäller för dig som besökare.

Nynäs naturreservat

Nynäs ligger strax norr om sjön Ruppen, i Aneby kommun. Terrängen i området är kuperad med bergknallar och branter. Området är tydligt präglad av den långa perioden av skogsbete, som är särskilt värdefull för ovanliga marksvampar och insekter. Skogen är mycket varierad med gammal tallskog på bergkrönen, granskog i branter och sluttningar, samt lövskog vid sjön och vid gården. I reservatets södra delar växer gott om asp, där många av träden är grova och håliga. Tillgången av gamla håliga träd är av stort värde för bland annat insekter och fåglar. Arter som mindre hackspett, större hackspett, gröngöling och spillkråka trivs här. De gamla tallarna betas av tjäder och i fuktstråken hittar järpen lövträdsknopp och örter. Lodjur tillhör de mer ovanliga däggdjur som passerar området, liksom utter som regelbundet förekommer i Ruppen. På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om Nynäs naturreservat, hur du tar dig dit och vad som gäller för dig som besökare.

Naturreservatet Furulid

Det kommunala naturreservatet bildades år 2022 och ligger strax sydost om Aneby tätort. Reservatet är 94 hektar stort, och ligger i anslutning till motionsanläggningarna på Furulid. Syftet med naturreservatet är att bevara och vårda skogsområdet, så att kommunens invånare och övriga besökare även i framtiden kan nyttja de uppmärkta spår och övriga stigar som finns för motion och naturupplevelser. Även om inriktningen på naturreservatet är för friluftslivet och inte främst att bevara värdefull natur, är syftet samtidigt att öka den biologiska mångfalden. Fördelen med en sådan skötsel är att en mer varierad skog gör den estetiska upplevelsen av skogen större.

Idag finns ett elljusspår samt flera markerade leder för löpning och mountainbike. Även ridning sker på bestämda vägar och stigar. Utöver det finns ett stort antal omarkerade stigar. Snörika vintrar anläggs även skidspår, och när vädret tillåter förstärks dessa med tillverkad snö.

Läs mer om reservatet i dokumentet nedan, och vad som gäller för dig som besökare.

Aneby Turistbyrå

Service, vägledning och information om vad du kan göra och uppleva i Aneby kommun.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023