Ansök om grundskola

Skolplikten börjar höstterminen det år ett barn fyller sex år. I Aneby finns fem skolenheter som drivs av kommunen. På landsbygden finns skolor i Vireda och Sunhult, och inne i centralorten Aneby finns Furulidskolan, Parkskolan och Tallbackaskolan.

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt innebär att barn har rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola. Skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sex år i och med start i förskoleklass som utgör ett förberedande år innan grundskolan. Grundskolan består av nio årskurser och skolplikten gäller under dessa tio år.

Grundskolan är kostnadsfri. För barn med en utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.

Välja skola

Som förälder har du rätt att, med vissa begränsningar, välja skola för ditt barn.

Inom Aneby kommun

Innan en elev ska börja i förskoleklass, väljer du som förälder vilken skola du önskar att ditt barn ska gå i.

Kommunen utgår i första hand från önskemålet. Önskemålet får dock inte gå ut över ett annat barns rättighet att placeras vid en skola som ligger nära hemmet enligt den så kallade närhetsprincipen. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses ligga nära hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder måste kommunen från fall till fall bedöma vilka elever som har störst rätt till en plats på skolan.

Kommunen får alltså gå ifrån ditt önskemål om det innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Nyinflyttad i kommunen

När en elev flyttar till Aneby kommun, väljer du som förälder vilken skola du önskar att ditt barn ska gå i.

Annan kommun

Enligt skollagen kan du också välja att söka plats för ditt barn i en annan kommuns grundskola. Detta kan antingen vara aktuellt om ditt barn med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola, eller om du som vårdnadshavare helt enkelt uttrycker önskemål om detta.  Ansökan om att välja grundskola i en annan kommun görs på särskild blankett som skickas till den mottagande kommunen.

Friskola

Du kan också välja att söka plats för ditt barn i en fristående grundskola oavsett i vilken kommun den ligger. Med fristående skola menas en av Skolinspektionen godkänd skola som motsvarar grundskolan, och som har en annan huvudman än kommunen. I Aneby kommun finns ingen fristående grundskola.

Skolskjuts och fritids

Om du väljer den grundskola som kommunen anvisar ditt barn till (oftast den skola som är närmast hemmet) har du rätt till skolskjuts inom de ramar som kommunen beslutar om.

Den rätten gäller däremot inte om du väljer en annan skola i Aneby kommun, en skola i en annan kommun eller en friskola.

Vid val av kommunal grundskola i annan kommun, eller vid val av friskola, har kommunen inte heller någon skyldighet att erbjuda fritidshemsplats.

Barn- och utbildningsavdelningen

Förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023