Barnomsorgen i Aneby riktar sig till barn från 1-12 år, och ska vara ett stöd för familjer i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. Vi ger också den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier.

På Aneby kommuns förskolor och fritidshem arbetar fler än 100 personer för att skapa en trygg, lärorik och väl fungerande verksamhet för våra barn och elever. Tillsammans har dessa medarbetare en mycket stor och varierad kompetens för att möta och anpassas till en mångfald behov hos barnen och eleverna.

Placering

Placering inom förskola och fritidshem bör ske tre till fyra månader efter ansökan har inkommit. Placering sker i första hand på den förskola som önskas. Om det är fullt på denna erbjuds annan förskola i kommunen. Fritidsplats erbjuds alltid på den skola där barnet går.

Öppettider

Ordinarie öppettider är klockan 06.00- 18.00 måndag till fredag (vardagar).

Barnens närvarotid

Barnens schema grundar sig på vårdnadshavarnas arbets-, studie- och restider. Det är viktigt att förskolan och fritidshemmet alltid har de aktuella tiderna. Schemat lämnas in skriftligt minst två veckor innan det träder i kraft. Tillfälliga ändringar i schemat ska meddelas förskolan senast dagen innan. Meddela alltid förskolan och fritids om barnet är sjukt eller ledigt.

10-timmarsregeln

Du som vårdnadshavare kan använda 10 timmar per läsår och familj för egna behov utöver arbets- och studietid. Gäller ej för barn 3-5 år som går ”Allmän förskola” 15 timmar. Det innebär att ditt barn kan vara på förskolan/fritidshem enligt sitt ordinarie schema när vårdnadshavare har semester/ kompledigt eller att barnet kommer extra tid utöver schemat. Gäller enbart under skolans läsårstider, inte under lov eller när förskolan/fritidshem är stängd av andra orsaker. För att vi ska kunna planera vår verksamhet och personalschema behöver du meddela den extra tiden minst två arbetsdagar innan behovet. Det går inte att lagra tid eller ta ut tid i förtid mellan olika terminer.

Vårdnadshavares sjukdom

Om vårdnadshavaren är sjuk eller har graviditetspenning jämställs det med arbete och barnet kan gå sina ordinarie tider på förskolan. Vid särskilda fall kan förändring av schematider göras i samverkan med rektor. För fritidshemsbarn gäller i normalfall att de inte använder sin plats vid vårdnadshavares sjukdom då de får sin sociala del under skoltid.

Barns och syskons sjukdom

För att minska smittspridning ska barn med infektioner vara hemma. Barnets allmäntillstånd avgör när barnet kan återgå till verksamheten. Det vill säga att barnet ska vara feberfritt och orka delta i de normala aktiviteterna som även innebär utomhusvistelse. Ett feberfritt dygn hemma är en bra tumregel (feberfritt utan febernedsättande medicin i kroppen). Vid diarré /kräkningar kan barnet återgå då det varit besvärsfritt 48 timmar. Vid ögoninfektion bör barnet vara hemma vid varbildning i ögat även om allmäntillståndet är gott. I vissa fall kan barnets återgång behöva ske i samråd med läkare. Om syskon är hemma för sjukdom bör barnet i normalfall också vara hemma från förskolan/ fritidshemmet för att minska smittorisk.

Planeringsdagar

Förskolan och fritidshemmen stänger repsektive verksamhet fyra dagar per läsår för att planera och utvärdera verksamheten gemensamt. Dagarna meddelas senast åtta veckor före stängning. I undantagsfall kan barnomsorg erbjudas dessa dagar, då med vikarier och endast på en enhet i kommunen.

Försäkring

Alla barn som är inskrivna i Aneby kommuns barnomsorg är försäkrade dygnet runt. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada. Behöver du anmäla olycksfallsskada gör du det enklast via Aneby kommuns hemsida.

Barn- och utbildningsavdelningen

Förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023