Avfall, återvinning, eldning och kompostering

Hur du återvinner ditt avfall på Kretsloppsgården, eldning av trädgårdsavfall och att kompostera och anlägga en egen kompost.

Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) är ett helägt kommunalt bolag som bland annat ansvarar för renhållningen i Aneby kommun. Avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering går att läsa på Amaq:s webbplats.

Återvinning

Kretsloppsgården är Aneby kommuns återvinningscentral och ligger på Riktvägen 5 strax söder om Aneby. På Kretsloppsgården finns även en secondhandbutik med saker till försäljning som har lämnats in och kan återanvändas.

Sök och hitta din närmaste återvinningsstation.

Kompostering

Kompostering av mat- och hushållsavfall är tillåtet under förutsättning att en godtagbar komposteringsanläggning används och att olägenhet för människors hälsa eller annan störning inte uppkommer. Innan du börjar kompostera matavfall ska du göra en anmälan via blankett till samhällsbyggnadsnämnden. Vid kompostering av matavfall kan man få förlängt hämtningsintervall för hushållssoporna. För handläggning av anmälan tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift enligt gällande taxa (1 h).

En godtagbar komposteringsanläggning

Vid kompostering av mat- och hushållsavfall gäller följande krav för en godtagbar komposteringsanläggning:

  • locket på behållare ska vara tätslutande, väggarna ska vara hela och behållarens luftningshål ska vara så små att skadedjur inte kan komma in,
  • lakvatten ska kunna rinna ut ur behållaren,
  • lufttillförseln måste vara tillräcklig,
  • täckning av komposten måste ske fortlöpande,
  • behållaren ska kunna användas året om, samt
  • behållaren ska placeras så att omgivningen inte utsätts för olägenhet i form av lukt, skadedjur eller annan störning.

Eldning av trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. De nya bestämmelserna innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till återvinningscentralen, eller samlas in av kommunen. Du kan beställa kärl för trädgårdsavfallet av Aneby Miljö och Vatten AB.

I praktiken innebär de nya bestämmelserna att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall från din trädgård. De nya förutsättningarna gäller inte bara för privatpersoner, utan också trädgårds- eller parkavfall från olika verksamheter. Om det handlar om kommunalt avfall ska avfallet tas omhand av kommunen, i annat fall ansvarar verksamhetsutövaren för att det tas omhand på rätt sätt.

Vad säger den nya lagstiftningen?

Avfallsförordningen säger att allt biologiskt avfall ska samlas in separat (3 kapitlet, paragraf 1 ). Detta gäller för trädgårdsavfall men också matavfall. Sedan finns en skrivning om att separat insamlat avfall inte får förbrännas (3 kapitlet, paragraf 19). Detta gäller insamlat trädgårdsavfall men också andra sorters avfall. Att det är förbjudet att elda avfall är inget nytt. Det har länge varit förbjudet att elda allt annat avfall än trädgårdsavfall. Det som är nytt är att det från och med den 1 januari 2024 inte är tillåtet att elda trädgårdsavfall.

Förbudet kontrolleras av kommunerna och det är också kommunerna som avgör om det finns anledning att göra undantag. Du kan söka dispens hos kommunen.

Vad räknas som trädgårds- eller parkavfall?
Bioavfall som är trädgårdsavfall består framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar klassas som trädgårdsavfall. Ved är dock inte avfall och omfattas inte av bestämmelserna.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dispens från avfallsföreskrifterna

Du kan ansöka om dispens från avfallsföreskrifterna om du behöver förlänga tömningsintervallen för slam. För handläggning av ansökan tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift enligt gällande taxa.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2024