Avfall, återvinning och kompostering

Hur du återvinner ditt avfall på Kretsloppsgården och att kompostera och anlägga en egen kompost.

Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) är ett helägt kommunalt bolag som bland annat ansvarar för renhållningen i Aneby kommun. Avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering går att läsa på Amaq:s webbplats.

Återvinning

Kretsloppsgården är Aneby kommuns återvinningscentral och ligger på Riktvägen 5 strax söder om Aneby. På Kretsloppsgården finns även en secondhandbutik med saker till försäljning som har lämnats in och kan återanvändas.

Sök och hitta din närmaste återvinningsstation.

Kompostering

Kompostering av mat- och hushållsavfall är tillåtet under förutsättning att en godtagbar komposteringsanläggning används och att olägenhet för människors hälsa eller annan störning inte uppkommer. Innan du börjar kompostera matavfall ska du göra en anmälan via blankett till samhällsbyggnadsnämnden. Vid kompostering av matavfall kan man få förlängt hämtningsintervall för hushållssoporna. För handläggning av anmälan tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift enligt gällande taxa (1 h).

En godtagbar komposteringsanläggning

Vid kompostering av mat- och hushållsavfall gäller följande krav för en godtagbar komposteringsanläggning:

  • locket på behållare ska vara tätslutande, väggarna ska vara hela och behållarens luftningshål ska vara så små att skadedjur inte kan komma in,
  • lakvatten ska kunna rinna ut ur behållaren,
  • lufttillförseln måste vara tillräcklig,
  • täckning av komposten måste ske fortlöpande,
  • behållaren ska kunna användas året om, samt
  • behållaren ska placeras så att omgivningen inte utsätts för olägenhet i form av lukt, skadedjur eller annan störning.

Dispens från avfallsföreskrifterna

Du kan ansöka om dispens från avfallsföreskrifterna om du behöver förlänga tömningsintervallen för slam. För handläggning av ansökan tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift enligt gällande taxa.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2023