Toppbild

Planer och nya områden

Att planera den fysiska miljön handlar om att utveckla, förändra och bevara vår gemensamma livsmiljö. Aneby kommun planerar för nya bostadsområden, lokalisering av industri och handel, park- och grönområden, trafik- och infrastruktur, bevarande av befintlig kulturhistoria och säkerställande av riksintressen med mera.

Aneby kommun ansvarar för att mark- och vattenområden används på lämpligaste sätt. För att reglera det använder sig kommunen av olika typer av planer; översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser.

Planering berör oss alla som lever och verkar i Aneby kommun och som medborgare har du möjlighet att påverka planeringen på olika sätt. Du kan till exempel lämna in medborgarförslag eller ge dina synpunkter i samråds- och granskningsskedena i planarbetet.

På dessa sidor, under rubriken Planer och nya områden, hittar du mer information om fysisk planering och de projekt som är på gång i Aneby kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2021

Kontakt