Att planera den fysiska miljön handlar om att utveckla, förändra och bevara vår gemensamma livsmiljö. Aneby kommun planerar för nya bostadsområden, lokalisering av industri och handel, park- och grönområden, trafik- och infrastruktur, bevarande av befintlig kulturhistoria och säkerställande av riksintressen med mera.

Aneby kommun ansvarar för att mark- och vattenområden används på lämpligaste sätt. För att reglera det använder sig kommunen av olika typer av planer; översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser.

Planering berör oss alla som lever och verkar i Aneby kommun och som medborgare har du möjlighet att påverka planeringen på olika sätt. Du kan till exempel lämna in medborgarförslag eller ge dina synpunkter i samråds- och granskningsskedena i planarbetet.

På dessa sidor, under rubriken Detaljplaner, hittar du mer information om fysisk planering och de projekt som är på gång i Aneby kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023